Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji “Pies Przewodnik” za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Fundacji „Pies Przewodnik”

za 2012 rok

Nazwa Fundacji – Fundacja „Pies Przewodnik”

Siedziba i adres – ul. Żeromskiego 21/58, 01-882 Warszawa

Numer NIP – 1182058200

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 17.02.2011

numer KRS – 0000378829

Numer REGON – 142813693

I. Dane dotyczące członków zarządu i rady Fundacji (imię i nazwisko według aktualnego w okresie sprawozdawczym wpisu w rejestrze sądowym)

Zarząd Fundacji:

W 2012 Zarząd Fundacji „Pies Przewodnik” działał w następującym składzie:

Jolanta Kramarz – prezes Zarządu

Agnieszka Boczula – wiceprezes Zarządu

Monika Marcelewicz –członek Zarządu

Katarzyna Gajewska – członek Zarządu

Alicja Profiruk – członek Zarządu

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu uległ zmianie, ponieważ dn. 20 stycznia 2012 r. z członkostwa w Zarządzie zrezygnowała Alicja Profiruk. Rezygnację tę Zarząd przyjął uchwałą z dnia 21 stycznia 2012 r.

Rada Fundacji:

W okresie sprawozdawczym skład Rady Fundacji nie uległ zmianie.

Grzegorz Kubalski –przewodniczący Rady Fundacji

Monika Zderkiewicz – członek Rady Fundacji

Andrzej Matuszyński – członek Rady Fundacji

Piotr Todys – członek Rady Fundacji

II. Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie oraz propagowanie aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.
 2. Kształtowanie konstruktywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.
 3. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych, w szczególności tych, które poruszają się przy pomocy psa asystującego.

Cele te Fundacja może realizować poprzez:

 1. Promowanie możliwości korzystania z pomocy psów asystujących i akcje informacyjne: kampanie, konferencje, warsztaty, lekcje w szkołach/uczelniach/placówkach kształcenia ustawicznego itd.
 2. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do korzystania z pomocy psa asystującego poprzez rehabilitację podstawową: orientację przestrzenną, poradnictwo psychoprofilaktyczne i psychoterapeutyczne, szkolenia z zakresu umiejętności współpracy z psem asystującym,
 3. Zakup, lub hodowlę, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów asystujących dla osób niepełnosprawnych.
 4. Współpracę z osobami, które pełnią rolę „rodzin zastępczych” wobec psów szkolonych na psy asystujące osobom niepełnosprawnym oraz asystujących psów emerytowanych, poszukiwanie tych „rodzin”.
 5. Pomoc prawną, rzecznictwo w sprawach ludzi niepełnosprawnych, w szczególności osób, które poruszają się w asyście psa przewodnika.
 6. Przystępowanie do organizacji zrzeszających szkoły psów przewodników oraz utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji.
 7. Organizowanie kampanii z wykorzystaniem środków masowego przekazu.
 8. Wspieranie i finansowanie organizacji realizujących podobne cele.

clip_image002

Opis działalności statutowej:

 1. Fundacja „Pies Przewodnik” realizowała swoją działalność zgodnie z przyjętym planem.
 2. Zarząd Fundacji pracuje społecznie. Jego posiedzenia odbywały się raz na kwartał. Łącznie odbyło się ich cztery. Poza posiedzeniami członkowie Zarządu pozostawali ze sobą w stałym kontakcie, co pozwalało konsultować bieżące sprawy związane z działalnością Fundacji, a także wyjaśniać wszelkie zaistniałe wątpliwości. Dzięki temu pracę fundacji charakteryzowały duża dynamika oraz dbałość o realizację celów statutowych zgodnie z przyjętą strategią. Podczas posiedzeń Zarządu miało miejsce:

· omówienie bieżącej działalności Fundacji

· omówienie sposobów promocji tej działalności, np. poprzez stronę internetową, obecność w portalach społecznościowych, prowadzenie bloga przybliżającego w sposób humorystyczny pracę psów przewodników, druk ulotek itp.

· omówienie sposobu realizacji projektów, na które w okresie sprawozdawczym Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

· ustalenie zasad współpracy z władzami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim z Fundacją „Vis Maior”, Koalicją na rzecz Równych Szans, Federacją Organizacji Służebnych Mazowia itd.

III. Działania Fundacji

W okresie sprawozdawczym Fundacja „Pies Przewodnik” zrealizowała następujące działania:

 1. Projekt „Psim tropem”

Czas realizacji: 1.01.2012 – 31.12.2012

Całkowita wartość projektu: 54545,78 zł

Kwota dofinansowania: 39995,78 zł

Projekt „Psim tropem” skierowany był do osób, które nie mogą wykorzystać wzroku przy poruszaniu się, co oznacza, że albo całkowicie nie widzą, albo dysponują jedynie poczuciem światła. W związku z tym możliwości samodzielnego poruszania się – lub nawet przemieszczania się takich osób z białą laską – nie mogą dorównać mobilności osób z drobną dysfunkcją lub bez dysfunkcji wzroku. Nadrzędnym celem projektu była poprawa funkcjonowania otoczenia osób niewidomych, a także rehabilitacja tych osób na poziomie wyższym aniżeli poruszanie się przy pomocy białej laski. Poruszanie się z wykorzystaniem psa jest takim właśnie wyższym poziomem rehabilitacji osób niewidomych. Pies przewodnik wspomaga ich samodzielność, mając też ogromny wpływ na rehabilitację społeczno-zawodową. W Polsce pracuje ponad 130 psów przewodników, zaś w samej Warszawie 15. Jest to bardzo niewiele w porównaniu do innych krajów. Podstawowym zadaniem projektu „Psim tropem” było szkolenie i utrzymanie w czasie szkolenia dwóch psów przewodników osób niewidomych. Jeden został zakupiony w marcu 2011 r., a drugi – w listopadzie 2011 r. Obydwa psy przekazaliśmy osobom niewidomym w 2012 r. Starszy, imieniem Pako, w czerwcu rozpoczął etap zżywania się ze swoją przyszłą panią Dorotą Ziental i trafił do niej w lipcu; Pani Ziental mieszka w Łomiankach, jest osobą aktywną społecznie, która często podróżuje po stolicy. Oto jak opowiada o swoim czworonożnym pomocniku:

„Poruszając się z Pakiem, czuję się na powrót jak osoba widząca. Dzięki niemu jestem w pełni samodzielna i niezależna. Rzeczy niemożliwe stały się dostępne, a ja nie tracę już całej energii na żmudne pokonywanie przeszkód z białą laską w garści. Teraz nie wyobrażam sobie życia bez mojego ukochanego czarnuszka, który jest moimi zdrowymi oczami i przede wszystkim wspaniałym towarzyszem (…)”.

Młodszy pies rozpoczął kurs w listopadzie i zakończył go w grudniu. Pracuje z panem Piotrem Krajnikiem, człowiekiem, który prowadzi własną działalność gospodarczą i szybkość oraz komfort przemieszczania się mają dla niego ogromne znaczenie. Umiejętności psów potwierdził nadany im certyfikat psa asystującego. Pracę tresera wspomagali (przygotowani przez nas) wolontariusze.

clip_image004

 1. Projekt „Okiem psa”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu: 01.08.2012-31.10.2012

Całkowita wartość projektu: 22345 zł

Kwota dofinansowania: 19942,01 zł

Projekt obejmował rekrutację i przygotowanie piętnastu osób niewidomych do przyjęcia psa przewodnika.

W ramach projektu prowadziliśmy bezkosztowe działania informujące o możliwości i sposobie pozyskania psa przewodnika z naszej Fundacji, a także promujące samą ideę pracy z nim. W tym celu zamieszczaliśmy ogłoszenia na stronach internetowych Fundacji „Pies Przewodnik” oraz „Vis Maior”, jak również w portalach społecznościowych, w prasie środowiskowej i gazetach lokalnych.

Prowadziliśmy wstępną rekrutację zgłaszających się kandydatów, informując o kryteriach ubiegania się o psa przewodnika, wymogach, jakie powinni spełniać przyszli właściciele oraz diagnozowaliśmy ich potrzeby i oczekiwania.

W ramach kolejnego etapu projektu dla każdego z beneficjentów został stworzony Indywidualny Plan Działania, pomyślany jako narzędzie umożliwiające z jednej strony wielokierunkową analizę funkcjonowania i potrzeb beneficjentów, a z drugiej – określenie celów, planowanych działań oraz umiejscowienie ich w czasie. Ważnym elementem była również część, w której uczestnik określał zadania psa przewodnika w poszczególnych obszarach życia. Pozwoliło to na rozważenie stopnia pomocniczości psa w odniesieniu do wcześniej sformułowanych zamierzeń. Narzędzie obejmowało również analizę ryzyka i zagrożeń dla realizacji planu, a także sposobów zapobiegania ich konsekwencjom. Każdy Indywidualny Plan Działania został uzupełniony o opinię psychologiczną oraz zalecenia do dalszej pracy z beneficjentem.

W dniach 3-7 września 2012 r. odbyło się wyjazdowe szkolenie przygotowujące do przyjęcia psa przewodnika. Piętnastu kandydatów uczestniczyło w zajęciach z treserem, weterynarzem oraz psychologiem. Każdy z uczestników brał również udział w indywidualnych konsultacjach z psychologiem, treserem i tyflopedagogiem, które miały na celu nie tylko sprawdzenie umiejętności poruszania się z białą laską, lecz także przekonanie się, jaki dana osoba ma temperament i jak radzi sobie w stresujących sytuacjach, o jakie w przestrzeni miejskiej nietrudno.

Natomiast podczas zajęć z treserem i weterynarzem uczestnicy zapoznawali się nie tylko z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zdrowia, pielęgnacji i współpracy z psem, lecz mieli także kontakt z sympatycznymi zwierzakami, które można było głaskać, ponieważ nie są przewodnikami. Z kolei warsztaty z psychologiem stanowiły pomoc w przyjrzeniu się własnym planom i marzeniom oraz w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej ewentualnej współpracy z psem przewodnikiem.

Nie wszyscy wyrazili gotowość do przyjęcia psa przewodnika (niektórzy na razie nie biorą tego pod uwagę, inni się zastanawiają), jednak znalazły się też osoby zdecydowane na przyjęcie upragnionego przyjaciela i pomocnika.

W listopadzie 2012 r. trzy beneficjentki projektu otrzymały psy przewodniki wyszkolone przez Fundację „Vis Maior”. Są to osoby aktywne, dla których zwiększenie komfortu przemieszczania się stanowi znaczącą poprawę jakości życia. Psy otrzymały: Pani Sandra Tworkowska – studentka z Wrocławia, pani Bogusława Harazim-Piekarska – osoba pracująca, zamieszkała w odległej dzielnicy Warszawy oraz pani Paulina Frączek – osoba, która rozpoczęła studia poza miejscem zamieszkania, dlatego pomoc psa znacznie ułatwi jej odnalezienie się w zupełnie nowej przestrzeni miejskiej.

clip_image006

 1. Udział w pracach sejmowych

W październiku i listopadzie 2012 r. wolontariusze Fundacji brali udział w pracach sejmowych dotyczących nowelizacji ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Nowelizacja weszła w życie z dniem 1 lutego 2013 r. i dotyczyła zniesienia ograniczeń w zakresie wstępu osób niepełnosprawnych z psami asystującymi do parków narodowych i rezerwatów przyrody, jak również na plaże i kąpieliska.

 1. Udział w Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniu 9 listopada 2012 r. przedstawicielki Fundacji „Pies Przewodnik” uczestniczyły w dwugodzinnych warsztatach, zorganizowanych w ramach Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Panel był zatytułowany „Dostępny sektor – organizacja otwarta na osoby z niepełnosprawnością”.

Warsztaty prowadzono w formie otwartej dyskusji, która dotyczyła obecności pracownika z niepełnosprawnością w organizacji pozarządowej i wszelkich spraw z tym związanych. Poruszono również temat potencjalnego pracownika korzystającego z pomocy psa przewodnika i jego relacji z zespołem współpracowników oraz innymi osobami przychodzącymi do organizacji.

 1. Udział w konferencji „Reha for the Blind in Poland”

W dniach 6 i 7 grudnia 2012 r. w centrum handlowym Złote Tarasy w Warszawie odbyła się X edycja Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP – Pani Anny Komorowskiej.

Konferencję zorganizowała Fundacja Szansa dla Niewidomych, a partnerem była firma Altix. Hasło konferencji brzmiało: „Świat dotyku i dźwięku”, zaś temat ubiegłorocznej edycji – „Kultura, sport i turystyka w służbie nowoczesnej rehabilitacji inwalidów wzroku”. Wydarzenie miało na celu prezentację różnych form aktywności i rehabilitacji niewidomych, a także wszelkiego rodzaju pomocy i urządzeń przeznaczonych dla tych osób.

Przy stoisku Fundacji „Vis Maior” wolontariusze Fundacji „Pies Przewodnik” rozdawali ulotki oraz informowali licznych zainteresowanych o specyfice szkolenia i pracy psa przewodnika.

Uczestnictwo w tej konferencji pozwoliło naszej organizacji nie tylko zaistnieć wśród polskich niewidomych i firm związanych z tym środowiskiem, lecz także nawiązać międzynarodowe kontakty.

 1. Udział w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, (OWES) prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Nasz udział w projekcie miał przede wszystkim na celu rozwinięcie działalności gospodarczej, tzn. dopracowanie i wypromowanie autorskich szkoleń dla osób widzących, przybliżających sposób funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku. Szkolenia te mogą być atrakcyjne dla wszystkich placówek użyteczności publicznej, których potencjalnym klientem jest osoba niewidoma lub słabowidząca. Są to na przykład banki, instytucje naukowe, kulturalne, administracyjne itp. W toku spotkań z kadrą OWES pracowaliśmy również nad dostosowaniem naszej oferty szkoleń do potrzeb poszczególnych klientów, identyfikacją wizualną Fundacji i komunikacją z instytucjami zewnętrznymi (PR). Konsultowaliśmy także szeroko pojęte zagadnienia prawne, np. wypracowaliśmy nowe wzory umów o pracę, umów przekazania psa przewodnika, porozumień z wolontariuszami; uzyskiwaliśmy porady w zakresie prawa pracy i prawa autorskiego.

Z pewnością udział naszej Fundacji w projekcie znacznie przyczynił się do rozwoju jej działalności, tak od strony marketingowej, jak i prawnej.

 1. Udział w projekcie „Inwestorzy społeczni”.

Wolontariusze Fundacji „Pies Przewodnik” wzięli udział w projekcie „Inwestorzy Społeczni”, prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W ramach projektu przedstawiciele naszej organizacji uczestniczyli w sesjach zdjęciowych wykonanych przez Aleksandra Prugara – uznanego fotografa. Zebrany w ten sposób materiał posłużył do zorganizowania wystawy również zatytułowanej „Inwestorzy Społeczni”.Prezentowała ona sylwetki osób z subregionu mazowieckiego, które prowadzą przedsiębiorstwa społeczne w formie stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji itd. Bohaterowie wystawy przybliżyli sens prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami ekonomii społecznej. Projekt został przygotowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Subregionie Warszawskim”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

 1. Udział w pikniku rodzinnym „S.O.S. dla misia”

15 września 2012 r. wolontariusze Fundacji „Pies Przewodnik” wzięli udział w pikniku rodzinnym „S.O.S. dla misia”, zorganizowanym w parku Sadek na Ursynowie przez urząd tej dzielnicy. Miś to herb Ursynowa i właśnie podczas pikniku mieszkańcy mieli okazję wyrazić poparcie dla pozostawienia lokalnego herbu. Mogli również przyjrzeć się pracy psów przewodników, ponieważ wolontariusze naszej Fundacji przeprowadzili pokaz jako jedną z atrakcji festynu. Co bardzo ważne, mieszkańcy mieli też niepowtarzalną okazję dowiedzieć się, na czym polega praca z psami przewodnikami oraz poznać zasady bezpiecznej pomocy ich właścicielom.

IV. Obecność w mediach

Ponieważ wiedza na temat specyfiki szkolenia i pracy psa przewodnika jest w naszym społeczeństwie znikoma, Fundacja zabiegała o obecność w mediach, by informować tą drogą nie tylko osoby pełnosprawne, ale także te z dysfunkcją wzroku, które wielokrotnie nie mają świadomości, jakie korzyści może im przynieść pomoc psa przewodnika. Wolontariusze Fundacji gościli w lokalnym radiu Kampus, radiu Warszawa, a także w ogólnopolskich stacjach Tok FM Plus i w Polskim Radiu.

Ponadto, prezes Fundacji „Pies Przewodnik” – Jolanta Kramarz udzieliła wywiadu przedstawicielowi Ośrodka Pomocy Społecznej Rybnik w ramach projektu „Przekroczyć próg – Równy dostęp osób niewidomych i słabowidzących do życia społecznego i zawodowego”. Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wywiad ukazał się na fundacyjnej stronie internetowej pod adresem:

http://archiwum.piesprzewodnik.org.pl/zycie-wymaga-odwagi-wywiad-z-prezes-jolanta-kramarz/

Mamy nadzieję, że wszystkie nasze wystąpienia sprawią, iż osoby spotykające niewidomych z psami na ulicy nie będą rozpraszać czworonożnych przewodników, co z kolei znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się, zaś niewidomi – potencjalni właściciele psów – dowiedzą się, jak wielkie korzyści płyną z tej formy rehabilitacji, a tym samym wyzbędą się licznych obaw, stereotypów i nierealnych oczekiwań. Sytuacja taka, w dalszej konsekwencji, wpłynie pozytywnie na rozwój Fundacji, ponieważ więcej osób niewidomych będzie ubiegać się o psa przewodnika.

V. Działalność gospodarcza

W dniach 10 i 15 grudnia Fundacja „Pies przewodnik” przeprowadziła szkolenie z zakresu obsługi gości z dysfunkcją wzroku dla około 25 animatorów Centrum Nauki Kopernik. Szkolenie odbyło się w dwóch pięciogodzinnych blokach. Fundacja osiągnęła dochód w wysokości 1000 złotych netto.

Program warsztatów obejmował:

 • przywitanie się i ustalenie zasad współpracy;
 • rozmowę nt. dotychczasowych doświadczeń z osobami niewidomymi i słabowidzącymi;
 • trudności w kontaktach z osobami z dysfunkcją wzroku i sposoby ich pokonywania, sytuacje, w których potrzebują pomocy, sposoby pomagania im;
 • pomoc osobom niewidomym poruszającym się z białą laską – prowadzenie, przejście przez drzwi, wskazanie miejsca siedzącego, poruszanie się po schodach i w wąskich przejściach;
 • zasady pracy psa przewodnika oraz nawiązywania kontaktu z osobą korzystającą z jego pomocy;
 • ćwiczenie bezwzrokowego wykonywania czynności – możliwość doświadczenia bezwzrokowego funkcjonowania;
 • metody właściwego opisywania otoczenia ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym odnalezienie się w danym miejscu, dostosowanie otoczenia do ich potrzeb;
 • właściwe sposoby opisywania osobom z dysfunkcją wzroku przedmiotów, ich adaptację do potrzeb tych osób;
 • prezentację różnego rodzaju pomocy ułatwiających osobom niewidomym funkcjonowanie;
 • podsumowanie i zakończenie warsztatów.

Przeprowadzone warsztaty z pewnością przyczynią się do lepszej i bardziej profesjonalnej obsługi gości z dysfunkcją wzroku – animatorzy będą czuli się pewniej w roli osób opisujących wystawę, zaś niewidomi goście bardziej skorzystają z wizyty w CNK.

Tak o zajęciach mówi Izabela Kołpaczyńska Koordynator ds. Animatorów: „Niezwykle interesujące były zainscenizowane ćwiczenia warsztatowe, które pomogły uczestnikom lepiej zrozumieć, jak wygląda życie osoby niewidomej. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne edycje warsztatów organizowanych przez Fundację „Vis Maior”, podczas których chcielibyśmy przeszkolić pozostałych pracowników CNK, którzy mają bezpośredni kontakt ze zwiedzającymi”.

VI. Informacja o uzyskanych przychodach

Fundacja „Pies Przewodnik” uzyskała przychody:

– dotacje z PFRON – 59 937,79

– darowizny – 14 700,00

– przychody finansowe – 3,87

– pozostałe przychody – 1 000,00

Informacja o poniesionych kosztach:

– zużycie materiałów i energii – 4 903,01

– usługi obce – 12 793,00

– podatki i opłaty – 500,00

– wynagrodzenia (umowy cywilno-

prawne – 56 698,00

– świadczenia na rzecz pracowników – 257,80

– pozostałe koszty finansowe – 3,68

a) Wynagrodzenia, premie, nagrody.

W okresie sprawozdawczym nagród i premii nie wypłacano, natomiast osoby zatrudnione przy realizacji projektów otrzymały wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych w wysokości 56 698,00 zł brutto.

Fundacja realizowała dwa projekty.

P1 Wynagrodzenie w projekcie „Okiem psa-warsztaty o psach przewodnikach”:

1. Wynagrodzenie koordynatora – 750 zł, umowa zlecenia.

2. wynagrodzenie obsługi finansowej – 480 zł, umowa zlecenia.

3. Wynagrodzenie obsługi kadrowej – 845,00 zł. umowa zlecenia.

4. Wynagrodzenie obsługi administracyjnej – 800,00 zł. umowa zlecenia.

Koszty osobowe personelu merytorycznego:

1. Wynagrodzenie psychologa-tyflopedagoga – 645 zł, umowa zlecenia.

2. Wynagrodzenie dla trenerów prowadzących warsztat umiejętności psychospołecznych – 1400 zł, umowa o dzieło .

3. Wynagrodzenie dla lekarza weterynarii za prowadzenie szkolenia -1200 zł, umowa o dzieło.

4. Wynagrodzenie dla tresera prowadzącego wykład – 1200 zł, umowa o dzieło.

5. Wynagrodzenie dla trenera prowadzącego szkolenie w zakresie uprawnień osób korzystających z psów przewodników – 650 zł, umowa o dzieło.

6. Wynagrodzenie psychologa za indywidualne konsultacje psychologiczne w czasie szkolenia – 1125 zł, umowa zlecenia.

7. Wynagrodzenie dla tyflopedagoga za indywidualne konsultacje tyflopedagogiczne w czasie szkolenia – 1500 zł, umowa zlecenia.

8. Wynagrodzenie dla tresera za indywidualne konsultacje – 1243,00 zł, umowa zlecenia.

P2 Wynagrodzenie w projekcie „Psim tropem”:

1. Koordynacja wynagrodzenie – 2 160,00 zł, umowa zlecenia.

2. Wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń – 600 zł, umowa zlecenia.

3. Wynagrodzenie dla specjalisty ds. finansowo-księgowo-administracyjnych -2500,00 zł, umowa zlecenia.

Koszty osobowe personelu merytorycznego:

1. Wynagrodzenie za szkolenie psa zakupionego w marcu 2011r. trener – 11 000,00 zł, umowa o dzieło.

2. Wynagrodzenie za szkolenie psa zakupionego w listopadzie 2011r. trener – 22 000,00 zł, umowa o dzieło.

3. Wynagrodzenie trenera za szkolenie psa w pierwszym okresie współpracy z osobą niewidomą – 6 600,00 zł, umowa o dzieło.

b) Udzielone i zaciągnięte pożyczki – W okresie sprawozdawczym nie udzielono ani nie zaciągnięto pożyczek.

c) Zawarte umowy zlecenia – W 2012 r. w ramach dwóch projektów wyżej wymienionych zawarto 20 umów cywilnoprawnych na łączna kwotę 56 698,00 zł.

d) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

Fundacja „Pies Przewodnik” posiada trzy rachunki bankowe w banku Volkswagen Bank Direct w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1.

Salda na dzień 31.12.2012 r. wynosiły:

 • 19 2130 0004 2001 0550 6563 0001 – 5 084,65 zł
 • 89 2130 0004 2001 0550 6563 0002 – 12,70 zł
 • 62 2130 0004 2001 0550 6563 0003 – 0,00 zł

e) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – W okresie sprawozdawczym nie nabyto akcji, udziałów ani obligacji.

f) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz kwoty wydatkowane na to nabycie – W okresie sprawozdawczym nie nabyto nieruchomości.

g) Nabyte pozostałe środki trwałe – W okresie sprawozdawczym nie nabyto pozostałych środków trwałych.

h) Wartość aktywów ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych wynosi 5 132,21zł.

i) Wartość zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych wynosi – 0,00 zł.

j) Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy.

VII. Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

Informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych – zobowiązania podatkowe za 2012r. zostały zapłacone w całości w 2012 r.

Deklaracja podatkowa PIT-4R została złożona w terminie do dnia 31.01.2013 r.

VIII. Zatrudnienie w Fundacji

Fundacja „Pies Przewodnik” w 2012 r. nie zatrudniała żadnych pracowników na umowę o pracę, a jej działalność opierała się na pracy wolontariuszy oraz osób zatrudnionych w ramach poszczególnych projektów na podstawie umów o dzieło lub umów zleceń.

IX. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.

X. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zmieniła siedziby.

XI. W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji przyjął następujące uchwały:

a) Uchwała zarządu Fundacji „Pies Przewodnik” nr 1 z dnia 21 stycznia 2012 r. o przyjęciu rezygnacji pani Alicji Profiruk z członkostwa w zarządzie.

b) Uchwała zarządu Fundacji „Pies Przewodnik” nr 2 z dn. 21 stycznia 2012 r. o realizacji działań Fundacji zgodnie z przyjętym planem.

XII. W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji przyjęła następujące uchwały:

a) Uchwała Rady Fundacji „Pies Przewodnik” nr 1 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za 2012 rok.

b) Uchwała Rady Fundacji nr 2 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za 2012 rok.

Pobierz sprawozdanie w formacie doc

Odpowiedz

Komentarz: