Zrealizowane projekty

„Mój pies – moje oczy” (zakończony)

Projekt „Mój pies – moje oczy” jest realizowany przez Fundację „Pies Przewodnik” od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2017 roku.

Ma on na celu poprawę jakości funkcjonowania osób niewidomych poprzez zakup, wyszkolenie i przekazanie im psów przewodników. W projekcie zostanie wyszkolonych 6 psów – 4 od podstaw, a 2 (przygotowane w ramach projektu „Psim tropem” w 2012 roku) wezmą udział w zajęciach doszkalających – follow-up.

Projekt „Mój pies – moje oczy” dotyczy osób, które albo zupełnie nic nie widzą, albo nie mogą wykorzystać wzroku podczas poruszania się. Pies przewodnik bowiem znacznie ułatwia samodzielne podróże – zwiększa ich szybkość, komfort i bezpieczeństwo. Osoba pracująca z czworonożnym przewodnikiem nie musi już analitycznie badać przestrzeni przy użyciu białej laski, lecz dociera w wybrane miejsca z wykorzystaniem dobrego wzroku i umiejętności zwierzęcia.

W 2015 roku zostaną zakupione 3 wyselekcjonowane szczenięta (1 w styczniu, a 2 w październiku). Przejdą one etap wczesnej stymulacji neurologicznej, a następnie socjalizacji i wstępnego szkolenia. Będzie również kontynuowane szkolenie podstawowe 1 szczenięcia zakupionego ze środków własnych w październiku 2014 roku. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, w którym aktywny udział wezmą wolontariusze przygotowani przez fundację oraz trenerzy, pieski rozpoczną szkolenie specjalistyczne. Ten ostatni etap przygotuje je do roli psów przewodników – najtrudniejszej spośród wszystkich zadań psów asystujących. Kolejny etap stanowi przekazywanie wyszkolonych zwierząt 4 osobom niewidomym – będzie to czas zżywania się i uczenia wspólnej pracy człowiek – pies.

Czworonogi otrzymają certyfikaty psów asystujących – odpowiednio: 1 w marcu, a 1 w czerwcu 2016, natomiast 2 w marcu 2017.

Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (zakończony)

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wraz z Partnerami prowadzi projekt dotyczący monitoringu obywatelskiego Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Zaangażowane osoby – Ambasadorowie Konwencji – otrzymają wsparcie doradcze (na wzór self-adwokatów), a ich zgłoszenia naruszeń prawa trafią do odpowiednich instytucji i będą podstawą dla interwencji.

Rezultaty:

 •  wzrost korzystania z praw przez Osoby z Niepełnosprawnościami,
 • zmiana przestrzegania prawa przez administrację,
 • sieć Ambasadorów Konwencji – społecznych aktywistów spośród Osób z Niepełnosprawnościami,
 • system informatyczny do obsługi monitoringu obywatelskiego,
 • rekomendacje zmian wynikających z monitoringu,
 • zbiór dobrych praktyk w zakresie zmian w wyniku interwencji,
 • wzory pism interwencyjnych.

Opis problemu

Liczne badania (m.in. BRPO i NIK) potwierdzają, że podstawowe prawa obywatelskie osób z niepełnosprawnościami są powszechnie łamane, w tym w obszarach dostępności:

 • przestrzeni publicznej (91% nowo oddanych obiektów użyteczności publicznej nie spełnia przepisów o dostępności architektonicznej),
 • informacji (76% serwisów internetowych instytucji publicznych nie jest dostępnych lub są bardzo trudno dostępne dla Osób z Niepełnosprawnościami),
 • edukacji (72% dzieci z niepełnosprawnościami uczestniczy w edukacji segregacyjnej zamiast włączającej),
 • zatrudnienia (1/3 rynku pracy Osób z Niepełnosprawnościami to miejsca na segregacyjnym rynku pracy, bardzo często z minimalnym wynagrodzeniem),
 • zabezpieczenia społecznego (sądy w 24% spraw przeciwko ZUS przyznają rację obywatelom).

Polska w 2012 r. ratyfikowała Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami. Rząd stoi na stanowisku (m.in. we wniosku ratyfikacyjnym i projekcie sprawozdania do ONZ z br.), że Konwencja została już wdrożona i prawa Osób z Niepełnosprawnościami są przestrzegane. Rząd (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – BON) nie prowadzi aktywnej polityki na rzecz Konwencji (potwierdza to korespondencja z RPO), podobnie poszczególne resorty (obecnie MIR, MAC, MEN czy MPiPS). Na to nakłada się niska aktywność tej grupy społecznej oraz wciąż ograniczona wiedza o swoich prawach obywatelskich, w tym o Konwencji. Bez działań ze strony środowiska Osób z Niepełnosprawnościami i samych tych osób to się nie zmieni.

Planowane działania

Działania projektowe będą podejmowane przez partnerów formalnych i nieformalnych. Partnerzy formalni to:

 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (lider) (FIRR),
 • Fundacja Pies Przewodnik (FPP),
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU).

Partnerzy nieformalni to:

 • Fundacja Aktywizacja (FA, dawniej Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo),
 • Polski Bank Spółdzielczy (PBS – zrzeszenie banków z mocną pozycją na terenach wiejskich),
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON),
 • Politechnika Gdańska (PG),
 • Polski Związek Głuchych (PZG),
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG).

Projekt będzie trwał 17 miesięcy – od 30 kwietnia 2014 r. do 30 września 2015 r.

Harmonogram został podzielony na 3 etapy:

Przygotowanie do monitoringu – pierwsze 4 miesiące: opracowanie narzędzi (wzory formularzy do zgłaszania naruszeń prawa i dobrych praktyk stosowania Konwencji, system informatyczny do obsługi zgłoszeń, wzory pism), przygotowanie materiałów promocyjnych.

Monitoring „właściwy” – kolejne 12 miesięcy: odbieranie i weryfikacja zgłoszeń, doradzanie zgłaszającym, prowadzenie interwencji na podstawie zgłoszeń, informowanie organów nadzorczych o naruszeniach prawa.

Zwieńczenie i podsumowanie Projektu – ostatni miesiąc: konferencja podsumowująca działania i rezultaty, rekomendacje zmian wynikających z monitoringu, raport końcowy. Osoba do kontaktu: dr Anna Rdest, Koordynator Projektu, tel. 663 883 335, e-mail: anna.rdest@firr.org.pl

Patronat honorowy

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Patronat medialny

TyfloŚwiat logo

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Prawa wyborców z niepełnosprawnościami

Zapraszamy na konferencję poświęconą prawom wyborczym osób niewidomych Działa monitoring obywatelski Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami Sprawne przedświąteczne zakupy Czy pies przewodnik jest zawsze mile widziany? Równouprawnieni wyborcy z niepełnosprawnościami

Zaproszenie na Kongres Osób z Niepełnosprawnościami Zaproszenie na Kongres Osób z Niepełnosprawnościami w języku migowym. 

Orientacja przestrzenna osób niewidomych, poruszających się z psami przewodnikami (zakończony)

Projekt Fundacji „Pies Przewodnik” „Orientacja przestrzenna osób niewidomych, poruszających się z psami przewodnikami” został dofinansowany ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zlecanych w 2014 roku. Dotyczy kształcenia otoczenia osób niewidomych, w tym kadry pracującej z nimi. Jest poświęcony wspieraniu czterdziestu uczestników w zakresie nauczania orientacji przestrzennej osób niewidomych, korzystających, albo zamierzających skorzystać z pomocy psów przewodników. Projekt obejmuje Dwa czterodniowe warsztaty wyjazdowe.:

Ich oferta jest kierowana po pierwsze do instruktorów orientacji przestrzennej, zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie diagnozowania osób niewidomych pod kątem ich predyspozycji do korzystania z pomocy psów przewodników, a także wspieraniem poruszania się w asyście psów.

Ponadto warsztaty dedykowane są drugiej grupie, czyli osobom zaangażowanym w pomoc niewidomym i ich rehabilitację, a mianowicie:  studentom, wolontariuszom, pracownikom ośrodków szkolno – wychowawczych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie korzyści z poruszania się w asyście psów przewodników oraz wspierania niewidomych właścicieli takich psów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne certyfikaty.

Podczas realizacji projektu w Fundacji „Pies Przewodnik” zostanie stworzona baza informacji o specjalistach tyflopedagogach, działających lokalnie. Dzięki temu można będzie w przyszłości kierować do nich osoby niewidome z różnych części kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami poświęconymi orientacji przestrzennej osób, korzystających z pomocy psów przewodników.

Zostały one napisane z perspektywy osoby poruszającej się z psem, instruktora orientacji przestrzennej i trenera psów. Autorzy odpowiadają w nich Na pytania: Kto i w jaki sposób może się starać o psa? Jak wygląda życie codzienne z czworonożnym pomocnikiem? Jaka jest różnica w poruszaniu się z psem przewodnikiem i białą laską? Na czym polega szkolenie psa przewodnika? Zapraszamy do lektury.

Okiem psa (zakończony)

Sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowaliśmy od 01.08.2012 do 31.10.2012

Projekt obejmował rekrutację i przygotowanie piętnastu osób niewidomych do przyjęcia psa przewodnika.

W ramach projektu prowadziliśmy bezkosztowe działania informujące o możliwości i sposobie pozyskania psa przewodnika z naszej Fundacji, a także promujące samą ideę pracy z nim. W tym celu zamieszczaliśmy ogłoszenia na stronach internetowych Fundacji „Pies Przewodnik” oraz Fundacji Vis Maior, jak również w portalach społecznościowych, w prasie środowiskowej i gazetach lokalnych.

Prowadziliśmy wstępną rekrutację zgłaszających się kandydatów, informując o kryteriach ubiegania się o psa przewodnika, wymogach, jakie powinni spełniać przyszli właściciele, oraz diagnozowaliśmy ich potrzeby i oczekiwania.

W ramach kolejnego etapu projektu dla każdego z beneficjentów został stworzony Indywidualny Plan Działania, pomyślany jako narzędzie umożliwiające z jednej strony wielokierunkową analizę funkcjonowania i potrzeb beneficjentów, a z drugiej – określenie celów, planowanych działań oraz umiejscowienie ich w czasie. Ważnym elementem była również część, w której uczestnik określał zadania psa przewodnika w poszczególnych obszarach życia. Pozwoliło to na rozważenie stopnia pomocniczości psa w odniesieniu do wcześniej sformułowanych zamierzeń. Narzędzie obejmowało również analizę ryzyka i zagrożeń dla realizacji planu, a także sposobów zapobiegania ich konsekwencjom. Każdy Indywidualny Plan Działania został uzupełniony o opinię psychologiczną oraz zalecenia do dalszej pracy z beneficjentem.

W dniach 3-7 września 2012 r. odbyło się wyjazdowe szkolenie przygotowujące do przyjęcia psa przewodnika. Piętnastu kandydatów uczestniczyło w zajęciach z trenerem psów, weterynarzem oraz psychologiem.  Każdy z uczestników brał również udział w indywidualnych konsultacjach z psychologiem, trenerem i tyflopedagogiem, które miały na celu nie tylko sprawdzenie umiejętności poruszania się z białą laską, lecz także przekonanie się, jaki dana osoba ma temperament i jak radzi sobie w stresujących sytuacjach, o które w przestrzeni miejskiej nietrudno.

Natomiast podczas zajęć z trenerem psów i weterynarzem uczestnicy zapoznawali się nie tylko z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zdrowia, pielęgnacji i współpracy z psem, lecz mieli także kontakt z sympatycznymi zwierzakami, które można było głaskać, ponieważ nie są przewodnikami. Z kolei warsztaty z psychologiem stanowiły pomoc w przyjrzeniu się własnym planom i marzeniom oraz w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej ewentualnej współpracy z psem przewodnikiem.

Logo PFRON

„Psim tropem” (zakończony)

Projekt „Psim tropem”, dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czas jego realizacji to 01 stycznia-31 grudnia 2012.

Skierowany był do osób, które nie mogą wykorzystać wzroku przy poruszaniu się..

Nadrzędnym celem projektu była poprawa funkcjonowania otoczenia osób niewidomych, a także rehabilitacja tych osób na poziomie wyższym aniżeli poruszanie się przy pomocy białej laski. Projekt „Psim tropem” miał za zadanie szkolenie i utrzymanie w czasie szkolenia dwóch psów przewodników osób niewidomych. Jeden został zakupiony w marcu 2011 r., a drugi – w listopadzie 2011 r. Obydwa psy przekazaliśmy osobom niewidomym w 2012 r. Starszy, imieniem Pako, w czerwcu rozpoczął etap zżywania się ze swoją przyszłą panią Dorotą Ziental i trafił do niej w lipcu.

Młodszy pies rozpoczął kurs w listopadzie i zakończył go w grudniu. Pracuje z panem Piotrem Krajnikiem, człowiekiem, który prowadzi własną działalność gospodarczą i szybkość oraz komfort przemieszczania się mają dla niego ogromne znaczenie.

Logo PFRON