Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Pies Przewodnik” za 2016 rok

Nazwa Fundacji: Fundacja „Pies Przewodnik”

Siedziba i adres: ul. Żeromskiego 21/58, 01-882 Warszawa

Numer NIP – 118 205 82 00

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 17.02.2011

Numer KRS – 0000378829

Numer REGON – 142813693

I. Dane dotyczące członków zarządu i rady Fundacji (imię i nazwisko według aktualnego w okresie sprawozdawczym wpisu w rejestrze sądowym)

Zarząd Fundacji

W okresie sprawozdawczym zarząd Fundacji działał w następującym składzie:

 • Jolanta Eleonora Kramarz – prezes zarządu,
 • Joanna Witkowska – wiceprezes zarządu,
 • Monika Bogusława Marcelewicz – członek zarządu,
 • Aneta Lejman – członek zarządu.

Rada Fundacji

W okresie sprawozdawczym Rada fundacji działała w następującym składzie:

 • Dariusz Kupiecki,
 • Andrzej Matuszyński.

 

II. Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie oraz propagowanie aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych
  w życiu społecznym i zawodowym.
 2. Kształtowanie konstruktywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.
 3. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
  w szczególności tych, które poruszają się przy pomocy psa asystującego.

 

Cele te Fundacja może realizować poprzez:

 1. 1.      Promowanie możliwości korzystania z pomocy psów asystujących i akcje informacyjne: kampanie, konferencje, warsztaty, lekcje w szkołach, uczelniach, placówkach kształcenia ustawicznego itd.,
 1. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do korzystania z pomocy psa asystującego poprzez rehabilitację podstawową: orientację przestrzenną, poradnictwo psychoprofilaktyczne i psychoterapeutyczne, szkolenia z zakresu umiejętności współpracy z psem asystującym,
 2. Zakup, lub hodowlę, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów asystujących
  dla osób niepełnosprawnych,
 3. Współpracę z osobami, które pełnią rolę „rodzin zastępczych” wobec psów szkolonych na psy asystujące osobom niepełnosprawnym oraz asystujących
  psów emerytowanych, poszukiwanie tych „rodzin”,
 4. Pomoc prawną, rzecznictwo w sprawach ludzi niepełnosprawnych, w szczególności osób, które poruszają się w asyście psa przewodnika,
 5. Przystępowanie do organizacji zrzeszających szkoły psów przewodników
  oraz utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji,
 6. Organizowanie kampanii z wykorzystaniem środków masowego przekazu,
 7. Wspieranie i finansowanie organizacji realizujących podobne cele.

 

Opis działalności statutowej:

Fundacja „Pies Przewodnik”  realizowała swoją działalność zgodnie z przyjętym planem.

Zarząd Fundacji pracuje społecznie. Jego posiedzenia odbywały się raz na kwartał. Łącznie odbyło się ich cztery. Poza posiedzeniami członkowie Zarządu pozostawali ze sobą
w stałym kontakcie, co pozwalało konsultować bieżące sprawy związane z działalnością Fundacji, a także wyjaśniać wszelkie zaistniałe wątpliwości. Dzięki temu pracę fundacji charakteryzowały duża dynamika oraz dbałość o realizację celów statutowych zgodnie
z przyjętą strategią. Podczas posiedzeń Zarządu miało miejsce:

 • omówienie bieżącej działalności Fundacji
 • omówienie sposobów promocji tej działalności, np. poprzez stronę internetową, obecność w portalach społecznościowych, prowadzenie blogu przybliżającego w sposób humorystyczny pracę psów przewodników, druk materiałów dydaktycznych .

 

III. Działania Fundacji

W okresie sprawozdawczym Fundacja „Pies Przewodnik” zrealizowała następujące działania:

 1. 1.      Projekt „”mój pies – moje oczy”

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2015 i potrwa do 31 marca 2017., przy czym I okres finansowania obejmuje czas od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2016, a drugi okres – od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017Zatem w okresie sprawozdawczym był kontynuowany pierwszy etap projektu, a 1 kwietnia 2016 rozpoczął się drugi. Wartość projektu I okresie rozliczeniowym wynosi 116 259,40 złotych, natomiast w drugim – 81971,10 złotych. Projekt ma na celu poprawę jakości funkcjonowania osób niewidomych poprzez zakup, wyszkolenie
i przekazanie im psów przewodników. Projekt obejmuje wyszkolenie 6 psów – 4 od podstaw, a 2 (przygotowane w ramach projektu „Psim tropem” w 2012 roku) brały udział w zajęciach doszkalających – follow-up. W okresie sprawozdawczym Swoje szkolenie kontynuowały psy, które zaczęły naukę odpowiednio w październiku 2014 i w styczniu  2015. Pierwsze
ze zwierząt zostało przekazane osobie niewidomej w marcu 2016, natomiast drugie
– w czerwcu, przy czym oba otrzymały Certyfikat psa asystującego. Szkolenie kontynuowało też dwoje szczeniąt zakupionych w październiku 2015 roku.

 1. Zajęcia w świetlicy parafialnej przy ul. Karolkowej

20 stycznia 2016 wiceprezes fundacji Joanna Witkowska przeprowadziła zajęcia na temat funkcjonowania osób niewidomych i pracy psa przewodnika w świetlicy przy kościele
pw. Św. Klemensa Howbauera przy ul. Karolkowej w Warszawie. W warsztatach wzięły udział dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Podczas spotkania uczestnicy nie tylko zobaczyli, jak pracuje pies przewodnik, lecz także samodzielnie próbowali chodzić z białą laską oraz zapoznawali się z pomocami, które służą osobom niewidomym w życiu codziennym. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem: wzmianka o nich znalazła się na parafialnej stronie internetowej,  a dzieci niejednokrotnie tłumaczyły rodzicom, jak powinni się zachować,
gdy widzą osobę niewidomą z psem przewodnikiem czy z białą laską.

 1. Wykład dla studentów APS

25 stycznia 2016 wiceprezes Fundacji „Pies Przewodnik” Joanna Witkowska przeprowadziła wykład dla grupy studentów I roku pedagogiki specjalnej. Zajęcia dotyczyły specyfiki pracy z psem przewodnikiem oraz różnic i podobieństw między poruszaniem się
z białą laską, a korzystaniem z pomocy czworonożnego asystenta.

Studenci usłyszeli również, jak wyglądają procedury przyznawania psów w Fundacji.

 1. Fundacja „Pies Przewodnik” na zbiórce harcerskiej

26 stycznia 2016 wiceprezes fundacji Joanna Witkowska przeprowadziła zajęcia
nt. funkcjonowania osób niewidomych i pracy psa przewodnika. Odbyły się one w szkole podstawowej nr 246 w Warszawie podczas zbiórki harcerskiej. Uczestniczyli w niej harcerze w wieku 10-13 lat. Mieli okazję usłyszeć o tym, jak pracuje pies przewodnik, jak należy zachować się wobec niego. Ćwiczyli również poruszanie się z białą laską. W zamian
za przeprowadzone zajęcia harcerze roznosili fundacyjne ulotki w związku z kampanią pozyskiwania 1% podatku.

 1. Prelekcja w Multikinie Targówek

23 maja wiceprezes fundacji Joanna Witkowska przeprowadziła prelekcję o pracy psa przewodnika i zasadach zachowania się wobec niego. Okazją do spotkania stał się pokaz filmu „Życie według Nino” opowiadającego o przyjaźni chłopca z królikiem. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie jednej z warszawskich szkół podstawowych.

 1. Spotkanie w żłobku

25 maja 2016 roku wiceprezes fundacji Joanna Witkowska przeprowadziła spotkanie
z najstarszą grupą dzieci w żłobku nr 50 w Warszawie. Dzieci usłyszały i zobaczyły,
jak pracuje pies przewodnik. Zapoznały się też z zabawkami, które można wykorzystać,
gdy nie używa się wzroku.

 1. Spotkanie w przedszkolu specjalnym 188 przy ul. Kieleckiej w Warszawie

28 listopada 2016 wiceprezes fundacji Joanna Witkowska przeprowadziła spotkanie
z jedną z grup w przedszkolu specjalnym 188 przy ul. Kieleckiej w Warszawie. Dzieci miały okazję zapoznać się z pracą psa przewodnika, zobaczyć alfabet brajla oraz spróbować,
jak chodzi się z białą laską.

 1. Spotkanie w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 przy ul. Deotymy w Warszawie

2 grudnia 2016 wiceprezes fundacji przeprowadziła zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej integracyjnej nr 317 i gimnazjum integracyjnego nr 52 – obie placówki wchodzą w skład Zespołu Szkół Integracyjnych nr 71 w Warszawie. Uczniowie mieli okazję ćwiczyć prowadzenie osoby niewidomej oraz samodzielnie poruszać się z białą laską. Obejrzeli pomoce, które służą na co dzień osobom z dysfunkcją wzroku. Zapoznali się z pracą psa przewodnika i z prawidłowym zachowaniem  wobec osoby korzystającej z pomocy czworonożnego asystenta.

W zamian za przeprowadzenie spotkania uczniowie wykonają prace plastyczne do ozdobienia ścian w biurze fundacji.

 1. Fundacja „Pies Przewodnik” na konferencji Reha for the Blind in Poland

W dniach 1-2 grudnia 2016 przedstawiciele Fundacji „Pies Przewodnik” wzięli udział
w konferencji Reha for the Blind in Poland, zorganizowanej przez Fundację Szansa
dla Niewidomych. Joanna Witkowska i Bogdan Banaś wygłosili krótką prelekcję
nt. współpracy z psem przewodnikiem i możliwości ubiegania się o niego.

Stoisko Fundacji „Pies Przewodnik” cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odwiedzający je otrzymywali materiały informacyjne (broszury, ulotki i filmy) – zarówno o samej działalności Fundacji, jak i o zasadach prawidłowej współpracy z osobami niewidomymi
i słabowidzącymi.

IV. Obecność w mediach

Ponieważ wiedza na temat specyfiki szkolenia i pracy psa przewodnika jest w naszym społeczeństwie znikoma, Fundacja zabiegała o obecność w mediach, by informować tą drogą nie tylko osoby pełnosprawne, lecz także te z dysfunkcją wzroku, które wielokrotnie nie mają świadomości, jakie korzyści może im przynieść pomoc psa przewodnika.

W związku z kampanią promującą działalność organizacji pożytku publicznego został nagrany spot informujący o pracy psa przewodnika i o działalności fundacji. Był
on emitowany w I programie Polskiego Radia. W całym okresie sprawozdawczym trwała współpraca z Włodzimierzem Zientarskim – znanym dziennikarzem motoryzacyjnym, który obecnie pracuje w Antyradiu. Przy okazji cotygodniowych audycji w tej rozgłośni Jolanta Kramarz informuje społeczeństwo o trudnościach, na jakie mogą napotkać osoby niewidome poruszające się samodzielnie, w tym właściciele psów przewodników.

Poza tym, wiceprezes Fundacji Joanna Witkowska udzieliła radiu Wnet wywiadu na temat współpracy z psem przewodnikiem. Miało to miejsce podczas wspomnianej wyżej konferencji Reha for the Blind in Poland.

Mamy nadzieję, że wszystkie nasze wystąpienia sprawią, iż osoby spotykające niewidomych z psami na ulicy nie będą rozpraszać czworonożnych przewodników, co z kolei znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się, zaś niewidomi – potencjalni właściciele psów – dowiedzą się, jak wielkie korzyści płyną z tej formy rehabilitacji, a tym samym wyzbędą się licznych obaw, stereotypów i nierealnych oczekiwań. Sytuacja taka, w dalszej konsekwencji, wpłynie pozytywnie na rozwój Fundacji, ponieważ więcej osób niewidomych będzie ubiegać się o psa przewodnika.

 

V. Udział w pracach koalicji i stowarzyszeń

Fundacja „Pies Przewodnik” bierze udział w pracach różnych koalicji i stowarzyszeń. Angażujemy się m.in. w prace Koalicji na rzecz Równych Szans. Jacek Zadrożny, który współpracował z fundacją do końca czerwca 2016 roku,  jest członkiem Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a prezes Jolanta Kramarz uczestniczy w jej pracach.

 

VI. Działalność gospodarcza

 1. 1.      Szkolenia dotyczące obsługi klientów z dysfunkcją wzroku dla animatorów Centrum Nauki Kopernik oraz dla pracowników Muzeum Pałacu Króla Jana III  w Wilanowie

W ramach działalności gospodarczej w czerwcu 2016 roku Fundacja „Pies Przewodnik” przeprowadziła trzy sześciogodzinne edycje podstawowego szkolenia dla animatorów Centrum Nauki Kopernik. Warsztaty prowadzone były przez osoby niewidome
i słabowidzące przy użyciu aktywnych metod. Uczestnicy mieli okazję nie tylko usłyszeć
o tym, jak funkcjonują osoby niewidome, zapoznać się z pomocami, jakich używają, lecz także mogli na własnej skórze doświadczyć, jak to jest chodzić z białą laską, rozmawiać
z kimś bez kontaktu wzrokowego czy wyobrażać sobie opisywany przedmiot, którego się
nie widzi.

Animatorzy ćwiczyli również prowadzenie osób niewidomych, wskazywanie im miejsca siedzącego oraz właśnie opisywanie przedmiotów i innych elementów przestrzeni.

Po krótce zapoznali się z problematyką słabego widzenia – z różnymi uszkodzeniami wzroku i ich następstwami funkcjonalnymi. Dowiedzieli się też o istocie pracy z psem przewodnikiem. Na zakończenie szkolenia sami sformułowali listę zasad dobrego, komfortowego i przyjaznego kontaktu z osobami z dysfunkcją wzroku.

 

Przykładowy plan zajęć:

1)      Przywitanie się i ustalenie zasad współpracy.

2)      Rozmowa NT. dotychczasowych doświadczeń z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.

3)      Trudności w kontaktach z osobami z dysfunkcją wzroku i sposoby ich pokonywania, Sytuacje, wktórych potrzebują pomocy, Sposoby pomagania im.

4)      Pomoc osobom niewidomym poruszającym się z białą laską – Prowadzenie, przejście przez drzwi, wskazanie miejsca siedzącego, poruszanie się po schodach i w wąskich przejściach.

5)      Zasady pracy psa przewodnika oraz nawiązywanie kontaktu z osobą korzystającą z jego pomocy.

6)      Ćwiczenie bezwzrokowego wykonywania czynności – możliwość doświadczenia bezwzrokowego funkcjonowania.

7)      Metody właściwego opisywania otoczenia ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym odnalezienie się w danym miejscu, dostosowanie otoczenia do ich potrzeb.

8)      Właściwe sposoby opisywania osobom z dysfunkcją wzroku przedmiotów, ich adaptacja do potrzeb tych osób.

9)      Prezentacja różnego rodzaju pomocy ułatwiających osobom niewidomym funkcjonowanie.

10)  Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

 1. 2.      Szkolenie zaawansowane dla animatorów Centrum Nauki Kopernik

W czerwcu 2016 roku Fundacja „Pies Przewodnik” przeprowadziła dwie edycje szkolenia zaawansowanego dla animatorów Centrum Nauki Kopernik.

Uczestnicy warsztatów odświeżyli swoją wiedzę na temat prawidłowej współpracy
z osobami niewidomymi, zdobytą podczas szkolenia podstawowego. Poza tym, mieli okazję pracować na konkretnych eksponatach – dowiedzieli się, jak wybrać eksponat, by był atrakcyjny dla osoby niewidomej; jak go skutecznie opisać i zaprezentować jego działanie.

W trzech edycjach szkolenia podstawowego i w dwóch zaawansowanego wzięło udział
50 osób. Każdy z warsztatów trwał 6 godzin.

 1. Szkolenie podstawowe dla pracowników Muzeum Pałacu Króla Jana III
  w Wilanowie

W grudniu 2016 Fundacja „Pies Przewodnik” przeprowadziła jedną sześciogodzinną edycję podstawowego szkolenia dla pracowników Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie.

Warsztaty prowadzone były przez osoby niewidome i słabowidzące przy użyciu aktywnych metod. Uczestnicy mieli okazję nie tylko usłyszeć o tym, jak funkcjonują osoby niewidome, zapoznać się z pomocami, jakich używają, lecz także mogli na własnej skórze doświadczyć, jak to jest chodzić z białą laską, rozmawiać z kimś bez kontaktu wzrokowego czy wyobrażać sobie opisywany przedmiot, którego się nie widzi.

Pracownicy ćwiczyli również prowadzenie osób niewidomych, wskazywanie im miejsca siedzącego oraz właśnie opisywanie przedmiotów i innych elementów przestrzeni.

Po krótce zapoznali się z problematyką słabego widzenia – z różnymi uszkodzeniami wzroku i ich następstwami funkcjonalnymi. Dowiedzieli się też o istocie pracy z psem przewodnikiem. Na zakończenie szkolenia sami sformułowali listę zasad dobrego, komfortowego i przyjaznego kontaktu z osobami z dysfunkcją wzroku.

W warsztacie wzięło udział 10 osób. Zajęcia odbywały się wg tego samego planu, co szkolenia dla animatorów w CNK.

 1. Zajęcia w szkołach i  przedszkolach

W ramach działalności gospodarczej Fundacja „Pies Przewodnik” prowadziła zajęcia
nt. funkcjonowania osób niewidomych i pracy psa przewodnika w następujących szkołach
i przedszkolach:

 • Przedszkole „Motylkowa akademia” w Warszawie – 4 godz.,
 • Przedszkole Misia Paddingtona w Warszawie – 2 godz.,
 • Przedszkole w Konstancinie-Jeziornej – 1 godz.,
 • Szkoła podstawowa w Łomiankach – 6 godz.,
 • Przedszkole „Ala ma kota” w Warszawie – 4 godz.,
 • Gimnazjum w Kępnie – 1 godz.,
 • Przedszkole International Preschool of Warsaw (IPW) – 1 godz.,
 • Prywatna szkoła podstawowa nr 95 w Warszawie – 1 godz.,
 • Szkoła Podstawowa Przymierza rodzin na Bielanach w Warszawie – 4 godz.,
 • Przedszkole w Górze Kalwarii – 3 godz.,
 • Szkoła podstawowa nr 141 w Warszawie – 2 godz.,
 • Szkoła podstawowa nr 356 w Warszawie – 5 godz.,
 • Szkoła podstawowa nr 312 w Warszawie – 1 godz.,
 • Gminne Przedszkole w Izabelinie – 9 godz.
 • Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

 

VII. Uchwały  Rady Fundacji „Pies Przewodnik”

W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji „Pies Przewodnik” podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała rady Fundacji „Pies Przewodnik” nr 1/2016 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2015 z 23 czerwca 2016
 2. Uchwała rady Fundacji „Pies Przewodnik” nr 2/2016 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 z 23 czerwca 2016

 

 

 

 

Jolanta Kramarz – prezes fundacji

Joanna Witkowska – wiceprezes

Monika Marcelewicz – członek zarządu

Odpowiedz

Komentarz: