Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Pies Przewodnik” za 2014 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Fundacji „Pies Przewodnik”

za 2014 rok

 

Nazwa Fundacji – Fundacja „Pies Przewodnik”

Siedziba i adres – ul. Żeromskiego 21/58, 01-882 Warszawa

Numer NIP – 1182058200

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 17.02.2011

numer KRS – 0000378829

Numer REGON – 142813693

I. Dane dotyczące członków zarządu i rady Fundacji (imię i nazwisko według aktualnego w okresie sprawozdawczym wpisu w rejestrze sądowym)

Zarząd Fundacji:

Jolanta Eleonora Kramarz – prezes zarządu

•Joanna Witkowska – wiceprezes

•Monika Bogusława Marcelewicz –członek zarządu

W okresie sprawozdawczym skład zarządu nie uległ zmianie.

 

Rada Fundacji:

Andrzej Matuszyński – członek rady fundacji,

Piotr Todys – członek rady fundacji.

W okresie sprawozdawczym skład Rady Fundacji nie uległ zmianie.

 

II. Celem Fundacji jest:

1. Wspieranie oraz propagowanie aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu

społecznym i zawodowym.

2. Kształtowanie konstruktywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

3. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych, w szczególności

tych, które poruszają się przy pomocy psa asystującego.

 

§ 8

Cele te Fundacja może realizować poprzez:

1. Promowanie możliwości korzystania z pomocy psów asystujących i akcje informacyjne: kampanie, konferencje, warsztaty, lekcje w szkołach/uczelniach/placówkach kształcenia ustawicznego  itd.,

 

2. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do korzystania z pomocy psa asystującego poprzez rehabilitację podstawową: orientację przestrzenną, poradnictwo psychoprofilaktyczne i psychoterapeutyczne, szkolenia z zakresu umiejętności współpracy z psem asystującym,

 

3. Zakup, lub hodowlę, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów asystujących dla osób niepełnosprawnych,

 

4. Współpracę z osobami, które pełnią rolę „rodzin zastępczych” wobec psów szkolonych na psy asystujące osobom niepełnosprawnym oraz asystujących psów emerytowanych, poszukiwanie tych „rodzin”,

 

5. Pomoc prawną, rzecznictwo w sprawach ludzi niepełnosprawnych, w szczególności osób, które poruszają się w asyście psa przewodnika,

 

6. Przystępowanie do organizacji zrzeszających szkoły psów przewodników oraz utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji,

 

7. Organizowanie kampanii z wykorzystaniem środków masowego przekazu,

 

8. Wspieranie i finansowanie organizacji realizujących podobne cele

 

Opis działalności statutowej:

 

 1. Fundacja „Pies Przewodnik”  realizowała swoją działalność zgodnie z przyjętym planem.
 2. Zarząd Fundacji pracuje społecznie. Jego posiedzenia odbywały się raz na kwartał. Łącznie odbyło się ich cztery. Poza posiedzeniami członkowie Zarządu pozostawali ze sobą w stałym kontakcie, co pozwalało konsultować bieżące sprawy związane z działalnością Fundacji, a także wyjaśniać wszelkie zaistniałe wątpliwości. Dzięki temu pracę fundacji charakteryzowały duża dynamika oraz dbałość o realizację celów statutowych zgodnie z przyjętą strategią. Podczas posiedzeń Zarządu miało miejsce:

 

 • omówienie bieżącej działalności Fundacji
 • omówienie sposobów promocji tej działalności, np. poprzez stronę internetową, obecność w portalach społecznościowych, prowadzenie bloga przybliżającego w sposób humorystyczny pracę psów przewodników, druk materiałów dydaktycznych .

 

III. Działania Fundacji

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja „Pies Przewodnik” zrealizowała następujące działania:

 

 1. W okresie sprawozdawczym Fundacja „Pies Przewodnik” zrealizowała następujące projekty:

a)      Projekt „Orientacja przestrzenna osób niewidomych, poruszających się z psami przewodnikami”

Projekt Fundacji „Pies Przewodnik” „Orientacja przestrzenna osób niewidomych, poruszających się z psami przewodnikami” został dofinansowany ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zlecanych w 2014roku. Dotyczył kształcenia otoczenia osób niewidomych, w tym kadry pracującej z nimi. Był poświęcony wspieraniu czterdziestu uczestników w zakresie nauczania orientacji przestrzennej osób niewidomych, korzystających albo zamierzających skorzystać z pomocy psów przewodników. W ramach projektu odbyły się Dwa czterodniowe warsztaty wyjazdowe (2-6 października oraz 4-8 grudnia 2014). Ich oferta była kierowana przede wszystkim do instruktorów orientacji przestrzennej zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie diagnozowania osób niewidomych pod kątem ich predyspozycji do korzystania z pomocy psów przewodników, a także wspieraniem poruszania się w asyście psów.

Ponadto warsztaty przeznaczone były dla drugiej grupy, czyli dla osób zaangażowanych w pomoc niewidomym i w ich rehabilitację, a mianowicie:  dla studentów, wolontariuszy, pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych dla osób z dysfunkcją wzroku, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie korzyści z poruszania się w asyście psów przewodników oraz wspierania niewidomych właścicieli takich psów.

Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne certyfikaty.

Podczas realizacji projektu w Fundacji „Pies Przewodnik” została stworzona baza informacji o specjalistach tyflopedagogach, działających lokalnie. Dzięki temu można kierować do nich osoby niewidome z różnych części kraju.

W ramach realizacji projektu powstały artykuły poświęcone orientacji przestrzennej osób korzystających z pomocy psów przewodników.

Zostały one napisane z perspektywy osoby poruszającej się z psem, instruktora orientacji przestrzennej i trenera psów. Autorzy odpowiadają w nich Na pytania: Kto i w jaki sposób może się starać o psa? Jak wygląda życie codzienne z czworonożnym pomocnikiem? Jaka jest różnica w poruszaniu się z psem przewodnikiem i białą laską? Na czym polega szkolenie psa przewodnika? Wszystkie trzy artykuły zostały zamieszczone na stronie internetowej: www.piesprzewodnik.org.pl oraz wydane w formie niewielkiej broszury.

Całkowity koszt projektu wynosił 52.723,30 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote i trzydzieści groszy).

 

b)      Projekt „Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami”

Liderem projektu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego(FIRR), a partnerami formalnymi – Fundacja „Pies Przewodnik” (FPP) oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOU). Partnerzy nieformalni to:

 • Fundacja Aktywizacja (FA, dawniej Fundacja Pomocy atematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo),
 • Polski Bank Spółdzielczy (PBS – zrzeszenie banków z mocną pozycją na terenach wiejskich),
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON),
 • Politechnika Gdańska (PG),
 • Polski Związek Głuchych (PZG),

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG).

Projekt trwa od 30 kwietnia 2014 do 30 września 2015. Pierwsze cztery miesiące stanowiły przygotowanie  do monitoringu: w tym czasie opracowane zostały narzędzia (wzory formularzy do zgłaszania naruszeń prawa i dobrych praktyk stosowania Konwencji, system informatyczny do obsługi zgłoszeń, wzory pism), a także przygotowane materiały promocyjne. Wzory pism interwencyjnych w obszarach, którymi zajmuje się Fundacja „Pies Przewodnik”, przygotował Jacek Zadrożny. Wzory te są zamieszczone na stronie Monitoringu Obywatelskiego.

Kolejne 12 miesięcy to monitoring właściwy, tzn. odbieranie i weryfikacja zgłoszeń, doradzanie zgłaszającym, prowadzenie interwencji na podstawie zgłoszeń, informowanie organów nadzorczych o naruszeniach prawa. Fundacja „Pies Przewodnik” zajmuje się zgłoszeniami naruszeń konwencji dotyczących osób korzystających z pomocy psów asystujących; dostępności stron internetowych oraz wyborów dla osób z niepełnosprawnościami. Do końca 2014 wpłynęło kilkanaście zgłoszeń w tych trzech obszarach. Przykładowe zgłoszenia dotyczyły: obecności psa asystującego w pracy, niedostępności okręgów wyborczych w Krakowie i niedopisania osoby niepełnosprawnej do spisu wyborców w dostosowanym lokalu.

W listopadzie 2014 na stronie internetowej fundacji opublikowaliśmy własny tekst zachęcający do zgłaszania zarówno naruszeń konwencji, jak i dobrych praktyk w obszarze poruszania się z psami asystującymi.

 

Podobny apel, tyle że dotyczący praw wyborczych osób z niepełnosprawnościami, zamieściliśmy w listopadzie, w związku z wyborami samorządowymi.

W grudniu 2014, czyli w najgorętszym okresie przedświątecznych zakupów, na stronie www.piesprzewodnik.org.pl zamieściliśmy apel (autorstwa dr. Anny Rdest z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego) o monitorowanie dostępności sklepów i centrów handlowych.  zarówno naruszeń konwencji, jak i dobrych praktyk stosowanych w tych miejscach.

Wartość projektu w obszarze, którym zajmuje się Fundacja „Pies Przewodnik”, wynosi 22.000  (słownie 20 dwa tysiące ) zł.

 

 1. 20 września 2014 członkowie zarządów Fundacji Vis Maior i Fundacji „Pies Przewodnik” – Magdalena Raczyńska i Joanna Witkowska – wzięły udział w pikniku „Mobilni aktywni”, który odbył się przy urzędzie dzielnicy Ursynów. Wydarzenie miało na celu prezentację  różnych pomocy i technologii zwiększających mobilność osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Vis Maior pokazywała pomoce do nauki orientacji przestrzennej (wypukłe plany i mapy), Fundacja „Pies Przewodnik” zaś zapoznawała gości z możliwościami i sposobem pracy psa przewodnika.

 

 1. Szkolenie wewnętrzne dla trenerów psów dotyczące orientacji przestrzennej osób niewidomych.

Potrzeba przeprowadzenia takiego szkolenia ujawniła się podczas przekazywania psów, a więc pracy trenerów z osobami niewidomymi. Zostało ono przeprowadzone 15 listopada 2014. Oprócz trenerów stale współpracujących z fundacją – wzięły w nim udział: zaprzyjaźniona z naszą organizacją lekarz weterynarii oraz wolontariuszki, które chciałyby w przyszłości zająć się szkoleniem czworonożnych przewodników. Uczestnicy zajęć poznali teoretyczne zasady poruszania się bez pomocy wzroku, korzystania z białej laski, wysłuchiwania ruchu ulicznego, lecz mieli też okazję spróbować samodzielnego przemieszczania się po ulicy w sytuacji wyłączenia wzroku. Ważną część szkolenia stanowiły zajęcia dotyczące współpracy z osobami niewidomymi, podczas których trenerzy doświadczyli rozmowy bez kontaktu wzrokowego, zapoznali się z zasadami bezpiecznej i skutecznej pomocy osobom niewidomym, a także obejrzeli niektóre pomoce ułatwiające codzienne życie osobom z dysfunkcją wzroku.

Zajęcia na temat współpracy z osobami niewidomymi przeprowadziły prezes i wiceprezes Fundacji „Pies Przewodnik” – Jolanta Kramarz i Joanna Witkowska, a zajęcia z orientacji – tyflopedagog Karolina Domańska.

W szkoleniu uczestniczyło 7 osób.

 

 1. Pokaz pracy psa przewodnika na Politechnice Wrocławskiej

27 października 2014 przedstawicielki Fundacji „Pies Przewodnik” – wiceprezes Joanna Witkowska i wolontariuszka Izabela Budzyńska – uczestniczyły w imprezie zatytułowanej „Mogę więcej, bo chcę”, która została zorganizowana na Politechnice Wrocławskiej przez stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości.

Podczas warsztatów Joanna Witkowska zaprezentowała pracę ze swoim psem przewodnikiem Brysiem, Izabela Budzyńska zaś komentowała pokaz, tłumacząc dlaczego w danej sytuacji pies zachował się tak, a nie inaczej, i co chciał przekazać poprzez swoje reakcje.

Później przyszedł czas na pytania związane z psami przewodnikami.

Mimo sporej liczby atrakcji przygotowanych dla uczestników, pokaz pracy i rozmowy o psach przewodnikach cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

 1. Warsztaty “Dla kogo i po co pracuje pies przewodnik”

16 maja 2014 w siedzibie Fundacji „Vis Maior” odbyły się warsztaty zatytułowane „Dla kogo i po co pracuje pies przewodnik”, prowadzone przez Panią Ewę Zadrożną, edukatorkę Fundacji „Pies Przewodnik”wraz z prezes fundacji „Pies Przewodnik” Panią Jolantą Kramarz i redaktorem strony internetowej  – Joanną Witkowską.

Wzięły w nich udział dzieci z klasy 1D szkoły podstawowej nr 114 na Targówku.

Podczas zajęć młodzi uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tym, jak radzą sobie w codziennym życiu osoby niewidome. Na własnej skórze sprawdzali, jak chodzi się z białą laską, rozpoznaje przedmioty dotykiem i pracuje na komputerze, a także czyta brajlem.

Dowiedzieli się również, że brak wzroku nie jest najważniejszą cechą człowieka – nie widząc, można napisać książkę z bajkami dla dzieci, pracować w biurze i robić mnóstwo innych pożytecznych rzeczy.

Podczas warsztatów nie zabrakło oczywiście ogromnie ważnego elementu codziennego funkcjonowania niektórych osób niewidomych, tzn. psa przewodnika. Dzieci obejrzały krótki film na temat pracy z czworonożnym pomocnikiem. Miały też sposobność zobaczyć na żywo jak pracują Joanna Witkowska i jej pies Bryś.

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy z wydrukowanym w brajlu własnym imieniem i nazwiskiem.

 

 1. Konferencja „Laska, pies i GPS”

3 grudnia 2014,  w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców, odbyła się doroczna konferencja Fundacji Vis Maior i Fundacji „Pies Przewodnik”. Tym razem wydarzenie miało tytuł: „Konferencja o orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących – laska, pies i gps”.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami poruszania się z białą laską i nauki orientacji przestrzennej z perspektywy zarówno widzącego jak i niewidomego instruktora. Dowiedzieli się też, jak w samodzielnym poruszaniu mogą pomóc smartfony i nowoczesne technologie.

Nie zabrakło oczywiście informacji o korzystaniu z pomocy psa przewodnika.

Konferencja stała się okazją do gorącej dyskusji na temat możliwości i wątpliwości związanych z nauczaniem orientacji przestrzennej osób niewidomych przez instruktorów z dysfunkcją wzroku.

Zgodnie z tradycją, prezes i pracownicy Fundacji Vis Maior przedstawili krótkie sprawozdanie z całorocznej działalności obu organizacji.

 

IV. Obecność w mediach

Ponieważ wiedza na temat specyfiki szkolenia i pracy psa przewodnika jest w naszym społeczeństwie znikoma, Fundacja zabiegała o obecność w mediach, by informować tą drogą nie tylko osoby pełnosprawne, lecz także te z dysfunkcją wzroku, które wielokrotnie nie mają świadomości, jakie korzyści może im przynieść pomoc psa przewodnika. Przedstawicielki Fundacji, m. in. Pani prezes – Jolanta Kramarz oraz wiceprezes Joanna Witkowska, gościły w Radiu Plus oraz w  I Programie Polskiego Radia. Oprócz tych wystąpień Joanna Witkowska wzięła udział w nagraniu kilkuminutowej audycji o działalności Fundacji w ramach cyklu „Organizacje Pożytku Publicznego w Polskim Radiu”. W związku z kampanią zbierania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego został nagrany spot reklamujący pracę z psem przewodnikiem, który następnie był emitowany w radiowej Jedynce i w Radiu Plus.

Mamy nadzieję, że wszystkie nasze wystąpienia sprawią, iż osoby spotykające niewidomych z psami na ulicy nie będą rozpraszać czworonożnych przewodników, co     z kolei znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się, zaś niewidomi – potencjalni właściciele psów – dowiedzą się, jak wielkie korzyści płyną z tej formy rehabilitacji, a tym samym wyzbędą się licznych obaw, stereotypów i nierealnych oczekiwań. Sytuacja taka, w dalszej konsekwencji, wpłynie pozytywnie na rozwój Fundacji, ponieważ więcej osób niewidomych będzie ubiegać się o psa przewodnika.

 

V. Działalność gospodarcza

1. Szkolenia dotyczące obsługi klientów z dysfunkcją wzroku dla animatorów Centrum Nauki Kopernik

W ramach działalności gospodarczej w czerwcu 2014 roku Fundacja „Pies Przewodnik” przeprowadziła 4 edycje szkolenia dla 37 animatorów Centrum Nauki Kopernik. Warsztaty prowadzone były przez osoby niewidome i słabowidzące przy użyciu aktywnych metod. Uczestnicy mieli okazję nie tylko usłyszeć o tym, jak funkcjonują osoby niewidome, zapoznać się z pomocami, jakich używają, ale także mogli „na własnej skórze” doświadczyć, jak to jest chodzić z białą laską, rozmawiać z kimś bez kontaktu wzrokowego czy wyobrażać sobie opisywany przedmiot, którego się nie widzi.

Animatorzy ćwiczyli również prowadzenie osób niewidomych, wskazywanie im miejsca siedzącego oraz właśnie opisywanie przedmiotów i innych elementów przestrzeni.

Po krótce zapoznali się z problematyką słabego widzenia – z różnymi uszkodzeniami wzroku i ich następstwami funkcjonalnymi. Dowiedzieli się też o istocie pracy z psem przewodnikiem. Na zakończenie szkolenia sami sformułowali listę zasad dobrego, komfortowego i przyjaznego kontaktu z osobami z dysfunkcją wzroku na ulicy.

A oto przykładowy plan zajęć:

1 Przywitanie się i ustalenie zasad współpracy.

2 Rozmowa NT. dotychczasowych doświadczeń z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.

3 Trudności w kontaktach z osobami z dysfunkcją wzroku i sposoby ich pokonywania, Sytuacje, wktórych potrzebują pomocy, Sposoby pomagania im.

4 Pomoc osobom niewidomym poruszającym się z białą laską – Prowadzenie, przejście przez drzwi, wskazanie miejsca siedzącego, poruszanie

się po schodach i w wąskich przejściach.

5 Zasady pracy psa przewodnika oraz nawiązywanie kontaktu z osobą korzystającą z jego pomocy.

6 Ćwiczenie bezwzrokowego wykonywania czynności – możliwość doświadczenia bezwzrokowego

funkcjonowania. i

7 Metody właściwego opisywania otoczenia ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym odnalezienie się w danym miejscu, dostosowanie otoczenia do ich potrzeb.

8 Właściwe sposoby opisywania osobom z dysfunkcją wzroku przedmiotów, ich adaptacja do potrzeb tych osób.

9 Prezentacja różnego rodzaju pomocy ułatwiających osobom niewidomym funkcjonowanie.

10   Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

Fundacja uzyskała dochód w wysokości 2880 zł.

 

 1. Zajęcia nt. funkcjonowania osób niewidomych i pracy psa przewodnika w szkołach i przedszkolach:

Podczas zajęć nt. funkcjonowania osób niewidomych i pracy psa przewodnika dzieci mają okazję nie tylko poznać pomoce ułatwiające codzienne życie osobom niewidomym i dowiedzieć się czegoś o pracy psa przewodnika, lecz także samodzielnie spróbować poruszać się po Sali z białą laską, rozpoznawać kształty dotykiem, itd.

Zajęcia odbyły się w następujących placówkach:

 1. Przedszkole nr 94 ul. Smoleńska, Warszawa (5 godz./90 zł – razem 450 zł),
 2. Międzynarodowe Przedszkole Misia Paddingtona ul. Górska, Warszawa (1 godz./90 zł – razem 90 zł),
 3. Przedszkole nr 125 ul. Sówalska, Warszawa (6 godz./90 zł – razem 540 zł),
 4. Przedszkole nr 352 ul. Teligi, Warszawa (12 godz./90 zł – razem 1080 zł),
 5. Szkoła podstawowa nr 1 w Markach, Ul. Okólna  (2 godz./90 zł – razem 180 zł),
 6. Szkoła podstawowa w Izabelinie (2 godz./90 zł – razem 180 zł),
 7. Szkoła podstawowa nr 77, ul. Samogłoski, Warszawa (1 godz./90 zł – razem 90 zł),
 8. Szkoła podstawowa nr 223 ul. Kasprowicza223, Warszawa (1 godz./90 zł – razem 90 zł),
 9. Szkoła podstawowa nr 316, Ul. Szobera, Warszawa (1 godz./90 zł – razem 90 zł),
 10. Szkoła podstawowa nr 141 ul. Szaserów, Warszawa (1 godz./90 zł – razem 90 zł).

Ogółem zajęcia zostały przeprowadzone w czterech przedszkolach i sześciu szkołach. Wzięło w nich udział 576 uczniów.

Ze wszystkich zajęć fundacja uzyskała dochód w wysokości 2880 zł.

 

 

 

 1. Szkolenie dla nauczycieli z gimnazjum Przymierza Rodzin w Warszawie

20 listopada 2014 Fundacja „Pies Przewodnik” przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli z warszawskiego gimnazjum Przymierza Rodzin.

Od września uczniem tej szkoły jest niewidomy chłopiec, dlatego nauczyciele chcieli dowiedzieć się jak sprawić, by mógł w pełni uczestniczyć w zajęciach.

Nauczyciele mieli okazję doświadczyć bezwzrokowego kontaktu z drugą osobą, poznać zasady bezpiecznej i komfortowej pomocy oraz samodzielnie opracować wskazówki, dotyczące takiego przekazywania informacji osobie niewidomej by była ona w pełni dostępna.

Warsztaty prowadziły: prezes Fundacji „Pies Przewodnik” – Jolanta Kramarz oraz wiceprezes – Joanna Witkowska. Wzięło w nich udział 12 nauczycieli. Fundacja uzyskała dochód w wysokości 270 zł (3 godz./90 zł- razem 270 zł).

Odpowiedz

Komentarz: