Sprawozdanie merytoryczne Fundacji „Pies Przewodnik” 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Fundacji „Pies Przewodnik”

za 2015 rok

Nazwa Fundacji – Fundacja „Pies Przewodnik”

Siedziba i adres – ul. Żeromskiego 21/58, 01-882 Warszawa

Numer NIP – 1182058200

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 17.02.2011

Numer KRS – 0000378829

Numer REGON – 142813693

I. Dane dotyczące członków zarządu i rady Fundacji (imię i nazwisko według aktualnego w okresie sprawozdawczym wpisu w rejestrze sądowym)

Zarząd Fundacji:

 

Do dnia 18 lutego 2015 Zarząd Fundacji działał w następującym składzie:

 

 • Jolanta Eleonora Kramarz – prezes zarządu
 • Joanna Witkowska – wiceprezes
 • Monika Bogusława Marcelewicz – członek zarządu

 

18 lutego 2015 Rada Fundacji „Pies Przewodnik”, (uchwałą nr 1 z dn. 17 lutego 2015 roku), na podstawie par. 12 ust. 2 statutu Fundacji „Pies Przewodnik”  powołała na dwuletnią kadencję zarząd Fundacji „Pies Przewodnik” w składzie:

 

 • Jolanta Eleonora Kramarz – prezes zarządu
 • Joanna Witkowska – wiceprezes
 • Monika Bogusława Marcelewicz – członek zarządu
 • Aneta Lejman – członek zarządu

 

Rada Fundacji:

 

Do dnia 17 lutego 2015 Rada Fundacji funkcjonowała w następującym składzie:

 • Andrzej Matuszyński – członek rady fundacji,
 • Piotr Todys – członek rady fundacji.

 

17 lutego 2015 Zarząd Fundacji Vis Maior – fundatora Fundacji Pies Przewodnik, w związku z podjęciem Uchwały nr 1/2015 z dn. 17 lutego 2015 roku, powołał na dwuletnią kadencję Radę Fundacji „Pies Przewodnik” w składzie:

 • Andrzej Matuszyński
 • Dariusz Kupiecki.

Jednocześnie z członkostwa w Radzie Fundacji „Pies Przewodnik” zrezygnował Piotr Todys.

 

 

II. Celem Fundacji jest:

1.  Wspieranie oraz propagowanie aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu

społecznym i zawodowym.

2.  Kształtowanie konstruktywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

3.  Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych, w szczególności tych, które poruszają się przy pomocy psa asystującego.

 

 

Cele te Fundacja może realizować poprzez:

1. Promowanie możliwości korzystania z pomocy psów asystujących i akcje informacyjne: kampanie, konferencje, warsztaty, lekcje w szkołach/uczelniach/placówkach kształcenia ustawicznego  itd.,

2. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do korzystania z pomocy psa asystującego poprzez rehabilitację podstawową: orientację przestrzenną, poradnictwo psychoprofilaktyczne i psychoterapeutyczne, szkolenia z zakresu umiejętności współpracy z psem asystującym,

3.  Zakup, lub hodowlę, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów asystujących dla osób niepełnosprawnych,

4. Współpracę z osobami, które pełnią rolę „rodzin zastępczych” wobec psów szkolonych na psy asystujące osobom niepełnosprawnym oraz asystujących psów emerytowanych, poszukiwanie tych „rodzin”,

5. Pomoc prawną, rzecznictwo w sprawach ludzi niepełnosprawnych, w szczególności osób, które poruszają się w asyście psa przewodnika,

6. Przystępowanie do organizacji zrzeszających szkoły psów przewodników oraz utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji,

7.  Organizowanie kampanii z wykorzystaniem środków masowego przekazu,

8.  Wspieranie i finansowanie organizacji realizujących podobne cele.

 

Opis działalności statutowej:

 

 1. 1.      Fundacja „Pies Przewodnik”  realizowała swoją działalność zgodnie z przyjętym planem.
 2. 2.      Zarząd Fundacji pracuje społecznie. Jego posiedzenia odbywały się raz na kwartał. Łącznie odbyło się ich cztery. Poza posiedzeniami członkowie Zarządu pozostawali ze sobą w stałym kontakcie, co pozwalało konsultować bieżące sprawy związane z działalnością Fundacji, a także wyjaśniać wszelkie zaistniałe wątpliwości. Dzięki temu pracę fundacji charakteryzowały duża dynamika oraz dbałość o realizację celów statutowych zgodnie z przyjętą strategią. Podczas posiedzeń Zarządu miało miejsce:

 

 • omówienie bieżącej działalności Fundacji
 • omówienie sposobów promocji tej działalności, np. poprzez stronę internetową, obecność w portalach społecznościowych, prowadzenie blogu przybliżającego w sposób humorystyczny pracę psów przewodników, druk materiałów dydaktycznych .

 

III. Działania Fundacji

 

 1. W okresie sprawozdawczym Fundacja „Pies Przewodnik” zrealizowała następujące działania:

 

 • Projekty:
  • Projekt „”mój pies – moje oczy”

 

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2015 i potrwa do 31 marca 2017., przy czym I okres finansowania obejmuje czas od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2016, a drugi okres – od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017.  Wartość projektu w I okresie rozliczeniowym wynosi 116259,40 złotych. Ma on na celu poprawę jakości funkcjonowania osób niewidomych poprzez zakup, wyszkolenie i przekazanie im psów przewodników. W projekcie zostanie wyszkolonych 6 psów – 4 od podstaw, a 2 (przygotowane w ramach projektu „Psim tropem” w 2012 roku) wezmą udział w zajęciach doszkalających – follow-up.

Projekt „Mój pies – moje oczy” dotyczy osób, które albo zupełnie nic nie widzą, albo nie mogą wykorzystać wzroku podczas poruszania się. Pies przewodnik bowiem znacznie ułatwia samodzielne podróże – zwiększa ich szybkość, komfort i bezpieczeństwo. Osoba pracująca z czworonożnym przewodnikiem nie musi już analitycznie badać przestrzeni przy użyciu białej laski, lecz dociera w wybrane miejsca z wykorzystaniem dobrego wzroku i umiejętności zwierzęcia.

W 2015 roku zostały zakupione 3 wyselekcjonowane szczenięta (1 w styczniu, a 2  w październiku). Przeszły one etap wczesnej stymulacji neurologicznej, a następnie socjalizacji i

wstępnego szkolenia. Kontynuowano również szkolenie podstawowe 1 szczenięcia zakupionego ze środków własnych w październiku 2014 roku. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, w którym aktywny udział wzięli wolontariusze przygotowani przez fundację oraz trenerzy, pieski rozpoczęły szkolenie specjalistyczne. Ten ostatni etap przygotowuje je do roli psów przewodników – najtrudniejszej spośród wszystkich zadań psów asystujących. Proces swojego szkolenia będą one kontynuowały w 2016 roku.

 

 

 

 

 • Projekt „Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami”

 

Liderem projektu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego(FIRR), a partnerami formalnymi – Fundacja „Pies Przewodnik” (FPP) oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOU).

 

Partnerzy nieformalni to:

 • Fundacja Aktywizacja (FA, dawniej Fundacja Pomocy matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo),
 • Polski Bank Spółdzielczy (PBS – zrzeszenie banków z mocną pozycją na terenach wiejskich),
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON),
 • Politechnika Gdańska (PG),
 • Polski Związek Głuchych (PZG),
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG),
 • Fundacja Vis Maior.

Projekt trwał od 30 kwietnia 2014 do 30 września 2015. W 2015 roku była kontynuowana druga faza projektu – monitoring właściwy: odbieranie i weryfikacja zgłoszeń, doradzanie zgłaszającym, prowadzenie interwencji na podstawie zgłoszeń, informowanie organów nadzorczych o naruszeniach prawa. Przez 8 miesięcy 2015 roku Fundacja „Pies Przewodnik” kontynuowała przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń łamania konwencji związanych z problemami osób korzystających z pomocy psów asystujących; dostępnością informacji oraz wyborów dla osób z niepełnosprawnościami.

W 2015 roku wpłynęło 6 zgłoszeń w kwestii problemów w przemieszczaniu się z psami asystującymi. Poza tym, trwała interwencja w związku z jednym zgłoszeniem, które wpłynęło w 2014 roku. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły już żadne zgłoszenia dotyczące problemów z dostępnością wyborów dla osób z niepełnosprawnościami, natomiast jeśli chodzi o dostępność informacji, wpłynęły trzy zgłoszenia.

Ostatni miesiąc trwania projektu (wrzesień 2015) to jego zwieńczenie i podsumowanie. 16 września 2015 odbył się Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego dyskutowano o poziomie przestrzegania ich praw w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział 400 osób. Gościem honorowym był Rzecznik Praw Obywatelskich. Zaprezentowano  efekty prac nad Raportem Alternatywnym oraz rekomendacjami, dotyczącymi poprawy realizacji zapisów Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Przyznano tytuły Ambasadorów Konwencji osobom i instytucjom, które wniosły szczególny wkład w walkę o jej przestrzeganie. Fundacja „Pies Przewodnik” zgłosiła jako ambasadorów trzy osoby prywatne oraz dwie instytucje. Dwie ze wspomnianych osób dochodziły swoich praw związanych z możliwością poruszania się z psami asystującymi lub przebywania z nimi w miejscu pracy, trzecia zaś jest zaangażowana w ustanawianie i wdrażanie praw wyborczych i obywatelskich dla osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto Fundacja zaprosiła osoby niepełnosprawne do udziału w Kongresie oraz zorganizowała pracę pięciu wolontariuszy podczas wydarzenia. Przedstawiciele Fundacji wygłosili również prelekcje p- prezes Jolanta Kramarz mówiła o problemach z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób poruszających się z psami przewodnikami, a specjalista ds. dostępności Jacek zadrożny – o tym, co należałoby poprawić w kwestii praw wyborczych osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu w obszarze, którym zajmuje się Fundacja „Pies Przewodnik”, wynosi 22.000  (słownie 20 dwa tysiące ) zł.

 

 • Czwarty piknik rodzinny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Łodzi

 

W sobotę 13 czerwca 2015 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Łodzi odbył się czwarty piknik rodzinny.

Podczas imprezy uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele oraz absolwenci mieli okazję zapoznać się z ofertą sprzętu, jaką dysponują firmy tyfloinformatyczne. Nie zabrakło też stoisk z pomocami optycznymi usprawniającymi widzenie oraz ze sprytnymi przyrządami kuchennymi, które znacznie ułatwiają działania niewidomym adeptom sztuki kulinarnej.

Ponieważ wiele osób z dysfunkcją wzroku obecnych na pikniku już skończyło edukację w ośrodku lub też niebawem ją zakończy i rozpocznie samodzielne życie, jednym z gości była przedstawicielka Fundacji „Pies Przewodnik” i Fundacji Vis Maior – Joanna Witkowska, by udzielać wszystkim zainteresowanym informacji na temat pracy z psem przewodnikiem i możliwości starania się o tę jedyną w swoim rodzaju pomoc rehabilitacyjną.

Choć – jak to często bywa – niektórzy odchodzili zaraz po usłyszeniu informacji, że psa przewodnika nie wolno głaskać, inni szczegółowo dopytywali o zasady pracy z nim, a nawet chodzili, prowadzeni przez psa i jego opiekunkę.

Spore zainteresowanie wzbudziły też ulotki z dziesięcioma zasadami pomocy osobom niewidomym, przygotowane przez Fundację Vis Maior.

 

 • Piknik „Aktywni i mobilni” 2015

W sobotę 20 czerwca 2015 na terenach zielonych przy urzędzie dzielnicy Ursynów odbyła się druga edycja pikniku „Aktywni i mobilni”.

Podobnie jak w zeszłym roku, obok innych wystawców, gościła na nim również Fundacja „Pies Przewodnik”.

Na stoisku organizacji można było nie tylko obejrzeć pomoce dla osób niewidomych – dotykowe plany stacji metra, książeczki do nauki orientacji przestrzennej oraz niektóre urządzenia ułatwiające niewidomym i słabowidzącym codzienne życie (tester kolorów, penfriend, lupy, itd.), lecz także uzyskać wszelkie informacje na temat pracy psa przewodnika. Fundację „Pies Przewodnik” reprezentowała wiceprezes Joanna Witkowska.

Jedną z atrakcji pikniku stanowił pokaz pracy psa przewodnika, który miał miejsce przy głównej scenie i cieszył się sporym zainteresowaniem. Swoje umiejętności prezentowali Joanna Witkowska i jej czworonożny pomocnik Bryś. Mimo nie najlepszej pogody w wydarzeniu uczestniczyło sporo gości, ponieważ obecne tam organizacje umożliwiły zapoznanie się z wieloma aspektami życia i funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami.

 

 

 

 • Fundacja „Pies Przewodnik” na pikniku zorganizowanym przez Fundację Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

 

Podczas wydarzenia przedstawicielki zarządu Fundacji „Pies Przewodnik” – prezes Jolanta Kramarz oraz członek zarządu Monika Marcelewicz prezentowały pracę psów przewodników. Opowiedziały o możliwościach, jakie daje osobom niewidomym ta forma rehabilitacji. Zapoznały też uczestników z tym, jak powinni się zachować przechodnie, którzy widzą osobę niewidomą przemieszczającą się w towarzystwie psa przewodnika. Podczas całego wydarzenia swoją pomocą służyła wolontariuszka Agnieszka Kacperska.

 

 • Szkolenie z zakresu prezentacji organizacji jako przedsiębiorstwa społecznego i „Biznesmikser”

 

30 stycznia 2015 roku Anna Miętus i Joanna Witkowska – przedstawicielki Fundacji „Pies Przewodnik” wzięły udział w szkoleniu z zakresu prezentacji organizacji jako przedsiębiorstwa społecznego. Warsztat został zorganizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i stanowił przygotowanie do Biznesmiksera. Uczestnicy otrzymali wskazówki, jak atrakcyjnie oraz przekonująco przedstawić ofertę swojej organizacji, by zainteresować nią świat biznesu.

„Biznesmikser” natomiast odbył się 13 lutego 2015 roku. Wzięły w nim udział  Anna Miętus i Joanna Witkowska. Było to spotkanie przedsiębiorstw społecznych ze światem biznesu.

Każda z czternastu organizacji, które prezentowały swoją ofertę, otrzymała od przedstawicieli biznesu informację zwrotną zarówno na temat samej działalności, jak i sposobu jej przedstawienia uczestnikom spotkania. Fundacja „Pies Przewodnik” zaprezentowała ofertę szkoleń z zakresu profesjonalnej obsługi klientów z dysfunkcją wzroku, adresowaną do urzędów, banków oraz innych instytucji.

 

 • Fundacja „pies Przewodnik” i Fundacja Vis Maior na konferencji Reha for the Blind in Poland

 

3 grudnia 2015 przedstawicielki obu Fundacji wzięły udział w konferencji Reha for the Blind in Poland, organizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych.

Nasze stoisko cieszyło się dużą popularnością. Odwiedzający je otrzymywali materiały informacyjne (broszury, ulotki i filmy) – zarówno o samej działalności Fundacji, jak i o zasadach prawidłowej współpracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.

 

 • Prezes Fundacji Pies Przewodnik jako ekspert w badaniu „Barometr zawodów”.

 

„Barometr zawodów” to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się). Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców. Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw.

Koordynatorem badania był Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Zespołu  ds. Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Pani Jolanta Kramarz wzięła udział w badaniu jako ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

IV. Obecność w mediach

 

Ponieważ wiedza na temat specyfiki szkolenia i pracy psa przewodnika jest w naszym społeczeństwie znikoma, Fundacja zabiegała o obecność w mediach, by informować tą drogą nie tylko osoby pełnosprawne, lecz także te z dysfunkcją wzroku, które wielokrotnie nie mają świadomości, jakie korzyści może im przynieść pomoc psa przewodnika.

Przedstawicielki Fundacji, m. in. Pani prezes – Jolanta Kramarz oraz wiceprezes Joanna Witkowska, gościły w  I Programie Polskiego Radia. Oprócz tych wystąpień Joanna Witkowska wzięła udział w kilkuminutowej audycji o działalności Fundacji w ramach cyklu „Organizacje Pożytku Publicznego w Polskim Radiu”. W związku z kampanią zbierania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego został nagrany spot reklamujący pracę z psem przewodnikiem, który następnie był emitowany w radiowej Jedynce i w Radiu Plus.

W listopadzie 2015 prezes Fundacji „Pies Przewodnik” nawiązała współpracę z Włodzimierzem Zientarskim – znanym dziennikarzem motoryzacyjnym, który obecnie pracuje w Antyradiu. Przy okazji cotygodniowych audycji w tej rozgłośni Jolanta Kramarz informuje społeczeństwo o trudnościach, na jakie mogą napotkać osoby niewidome poruszające się samodzielnie, w tym właściciele psów przewodników.

Mamy nadzieję, że wszystkie nasze wystąpienia sprawią, iż osoby spotykające niewidomych z psami na ulicy nie będą rozpraszać czworonożnych przewodników, co z kolei znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się, zaś niewidomi – potencjalni właściciele psów – dowiedzą się, jak wielkie korzyści płyną z tej formy rehabilitacji, a tym samym wyzbędą się licznych obaw, stereotypów i nierealnych oczekiwań. Sytuacja taka, w dalszej konsekwencji, wpłynie pozytywnie na rozwój Fundacji, ponieważ więcej osób niewidomych będzie ubiegać się o psa przewodnika.

 

V. Udział w pracach koalicji i stowarzyszeń

 

Fundacja „Pies Przewodnik” bierze udział w pracach różnych koalicji i i stowarzyszeń. Angażujemy się m.in. w prace Koalicji na rzecz Równych Szans. Przedstawiciel Fundacji Jacek Zadrożny jest członkiem Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a prezes Jolanta Kramarz uczestniczy w jej pracach. Ponadto, do czerwca 2015 roku Jolanta Kramarz była członkiem zarządu Federacji Mazowia.

 

 

 

VI. Działalność gospodarcza

 • Szkolenia dotyczące obsługi klientów z dysfunkcją wzroku dla animatorów Centrum Nauki Kopernik

 

 • Szkolenia podstawowe

 

W ramach działalności gospodarczej we wrześniu 2015 roku Fundacja „Pies Przewodnik” przeprowadziła dwie sześciogodzinne edycje podstawowego szkolenia dla animatorów Centrum Nauki Kopernik. Warsztaty prowadzone były przez osoby niewidome i słabowidzące przy użyciu aktywnych metod. Uczestnicy mieli okazję nie tylko usłyszeć o tym, jak funkcjonują osoby niewidome, zapoznać się z pomocami, jakich używają, ale także mogli „na własnej skórze” doświadczyć, jak to jest chodzić z białą laską, rozmawiać z kimś bez kontaktu wzrokowego czy wyobrażać sobie opisywany przedmiot, którego się nie widzi.

Animatorzy ćwiczyli również prowadzenie osób niewidomych, wskazywanie im miejsca siedzącego oraz właśnie opisywanie przedmiotów i innych elementów przestrzeni.

Po krótce zapoznali się z problematyką słabego widzenia – z różnymi uszkodzeniami wzroku i ich następstwami funkcjonalnymi. Dowiedzieli się też o istocie pracy z psem przewodnikiem. Na zakończenie szkolenia sami sformułowali listę zasad dobrego, komfortowego i przyjaznego kontaktu z osobami z dysfunkcją wzroku na ulicy.

 

A oto przykładowy plan zajęć:

 1. Przywitanie się i ustalenie zasad współpracy.
 2. Rozmowa NT. dotychczasowych doświadczeń z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.
 3. Trudności w kontaktach z osobami z dysfunkcją wzroku i sposoby ich pokonywania, Sytuacje, wktórych potrzebują pomocy, Sposoby pomagania im.
 4. Pomoc osobom niewidomym poruszającym się z białą laską – Prowadzenie, przejście przez drzwi, wskazanie miejsca siedzącego, poruszanie
 5. się po schodach i w wąskich przejściach.
 6. Zasady pracy psa przewodnika oraz nawiązywanie kontaktu z osobą korzystającą z jego pomocy.
 7. Ćwiczenie bezwzrokowego wykonywania czynności – możliwość doświadczenia bezwzrokowego
 8. funkcjonowania. i
 9. Metody właściwego opisywania otoczenia ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym odnalezienie się w danym miejscu, dostosowanie otoczenia do ich potrzeb.
 10. Właściwe sposoby opisywania osobom z dysfunkcją wzroku przedmiotów, ich adaptacja do potrzeb tych osób.
 11. Prezentacja różnego rodzaju pomocy ułatwiających osobom niewidomym funkcjonowanie.
 12. Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

 

 • Szkolenie zaawansowane dla animatorów Centrum Nauki Kopernik

We wrześniu 2015 roku Fundacja „Pies Przewodnik” przeprowadziła jedną edycję szkolenia zaawansowanego dla animatorów Centrum Nauki Kopernik.

Uczestnicy warsztatów odświeżyli swoją wiedzę na temat prawidłowej współpracy z osobami niewidomymi, zdobytą podczas szkolenia podstawowego. Poza tym, mieli okazję pracować na konkretnych eksponatach – dowiedzieli się, jak wybrać eksponat, by był atrakcyjny dla osoby niewidomej; jak go skutecznie opisać i zaprezentować jego działanie.

W dwóch edycjach szkolenia podstawowego i w jednej zaawansowanego wzięło udział 35 osób. Każdy z warsztatów trwał 6 godzin.

 

 • Zajęcia w szkołach, przedszkolach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

W ramach działalności gospodarczej Fundacja „Pies Przewodnik” prowadziła zajęcia nt. funkcjonowania osób niewidomych i pracy psa przewodnika w następujących szkołach i przedszkolach:

 • Szkoła podstawowa nr 139 w Warszawie, 1 godz.
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny nr 7 w Warszawie, 1 godz.
 • Zespół Szkół Integracyjnych nr 14 w Radomiu, 1 godz.
 • Szkoła podstawowa nr 93 w Warszawie, 3 godz.
 • Przedszkole nr 1 w Markach 2 godz.
 • Szkoła podstawowa nr 352 Warszawa, 4 godz.
 • Przedszkole 366 w Warszawie , 1 godz.
 • Przedszkole 156 w Warszawie, 4 godz.
 • Szkoła podstawowa nr 247 w Warszawie, 8 godz.
 • Szkoła podstawowa nr 38 w Warszawie 5 godz.

 

 • Szkolenie dotyczące obsługi klientów z dysfunkcją wzroku dla pracowników Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie

 

Warsztaty trwały 6 godzin i wzięło w nich udział pięciu pracowników Muzeum. Poruszane zagadnienia były podobne do tych, z którymi zapoznali się animatorzy CNK podczas szkolenia podstawowego. Oprócz tego pracownicy mieli okazję poćwiczyć opisywanie konkretnych eksponatów osobie niewidomej oraz prowadzenie jej po terenie muzeum. Ćwiczenia odbywały się w parach – jeden z uczestników miał zasłonięte oczy, a drugi opisywał mu eksponaty  i prowadził go po terenie Muzeum.

 

 

 

 

VII. Uchwały Rady Fundacji „Pies Przewodnik”

W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji „Pies Przewodnik” podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1/2015 z dn. 30 czerwca 2015 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji „Pies Przewodnik” za 2014 rok.
 2. Uchwała nr 2/2015 z dn. 30 czerwca 2015 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z działalności Fundacji „Pies Przewodnik’’za 2014 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedz

Komentarz: