Pies przewodnik w wagonie sypialnym

Pies przewodnik w wagonie sypialnym

W związku z zainteresowaniem uczestników listy dyskusyjnej sprawą przejazdu osób niewidomych z psami przewodnikami w wagonach sypialnych, nasz pracownik, Sebastian otrzymał następującą odpowiedź od pani Beaty Czemerajdy z Biura Komunikacji i Promocji PKP:

Obecnie uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
regulują m.in. postanowienia
ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 3 w/w ustawy,
do przejazdów w klasie 2 w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej oraz w pociągach Express
(Ex), ExpressIC (EIC), EuroCity (EC), z ulgą 95% jest uprawniony przewodnik osoby
niewidomej. Przewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat,
albo pies-przewodnik.
Na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i
żywienia
(Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1463), do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)
, wprowadzono pojęcie „
psa asystującego
”. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowy
Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC),
zgodnie z którym zarówno osoba niewidoma podróżująca z psem przewodnikiem jak i
osoba niepełnosprawna odbywająca przejazd z psem asystującym, nie muszą uzyskiwać
zgody współpodróżnych na przewóz psa w wagonach z miejscami do siedzenia, a psy mogą
być zabierane do wagonów gastronomicznych. Pragniemy nadmienić, że po wprowadzeniu
pojęcia
„psa asystującego”
ustawą z 2008 r.
,
a przed wejściem w życie nowego Regulaminu, powyższe warunki przewozu psów będących
asystentami osób niepełnosprawnych, zostały ujęte w odrębnej regulacji i przekazane
do wiadomości i stosowania pracownikom Spółki.
Spółka „PKP Intercity” nie zabrania przejazdu z psem w wagonach sypialnych (WL) i
z miejscami do leżenia (Bc), jednak przejazd taki może się odbyć pod pewnymi warunkami.
W tym przypadku
każda osoba podróżująca z psem
, zamierzająca odbyć przejazd w wagonie WL lub Bc musi wykupić wszystkie miejsca
w danym przedziale. Obowiązek taki istnieje również we wszystkich krajach Europy,
z wyjątkiem Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Norwegii, gdzie
niedozwolony jest przewóz psów w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia. Obowiązek
ten wynika przede wszystkim z potrzeby umożliwienia bezkonfliktowego przejazdu w
wagonach WL i Bc każdemu podróżnemu. Dotyczy to szczególnie pory nocnej, kiedy to
każda osoba nabywająca bilet na przejazd i bilet dodatkowy na miejsce w wagonie WL
lub Bc ma prawo do odpoczynku, a wiele osób nie toleruje z różnych powodów psa w
przedziale. Tak więc korzystanie z praw i wolności przysługujących każdemu człowiekowi
jest zapewnione bez dyskryminacji którejkolwiek grupy społecznej.
W razie dalszych pytań służymy pomocą.
Beata Czemerajda
Biuro Komunikacji i Promocji

Odpowiedz

Komentarz: