Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Pies Przewodnik” za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji „Pies Przewodnik”
za 2013 rok

Nazwa Fundacji – Fundacja „Pies Przewodnik”
Siedziba i adres – ul. Żeromskiego 21/58, 01-882 Warszawa
Numer NIP – 1182058200
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 17.02.2011
numer KRS – 0000378829
Numer REGON – 142813693
I. Dane dotyczące członków zarządu i rady Fundacji (imię i nazwisko według aktualnego w okresie sprawozdawczym wpisu w rejestrze sądowym)
Zarząd Fundacji:
Do dnia 17 lutego 2013 Zarząd Fundacji „Pies Przewodnik” działał w następującym składzie:
Jolanta Eleonora Kramarz – prezes Zarządu
Agnieszka Boczula – wiceprezes Zarządu
Monika Marcelewicz –członek Zarządu
Katarzyna Gajewska – członek Zarządu
W okresie sprawozdawczym skład Zarządu uległ zmianie, ponieważ uchwałą zarządu Fundacji „Vis Maior” (fundatora Fundacji „Pies Przewodnik”) nr 1/2013 z dn. 17 lutego 2013 został powołany nowy zarząd w składzie:
Jolanta Eleonora Kramarz – prezes zarządu
•Joanna Witkowska – wiceprezes
•Monika Marcelewicz –członek zarządu

Rada Fundacji:
Do dn. 17 lutego 2013 rada Fundacji „Pies Przewodnik” działała w następującym składzie:
Grzegorz Kubalski –członek rady fundacji
Monika Zderkiewicz – członek Rady Fundacji
Andrzej Matuszyński – członek Rady Fundacji
Piotr Todys – członek Rady Fundacji

W okresie sprawozdawczym skład Rady Fundacji uległ zmianie.
Po zakończeniu kadencji, dniu 17 lutego 2013 z pełnionej funkcji członka rady zrezygnowała Monika Zderkiewicz.
Natomiast w dniu 23 maja 2013 z dalszego pełnienia funkcji członka rady Fundacji „Pies Przewodnik” zrezygnował Grzegorz Kubalski. Zarząd Fundacji „Vis Maior” rezygnację przyjął, o czym poinformował Zarząd Fundacji „Pies Przewodnik” pismem z dn. 24 maja 2013.
Zatem od 23 maja 2013 rada Fundacji „Pies Przewodnik” działa w składzie:
Andrzej Matuszyński – członek rady fundacji,
Piotr Todys – członek rady fundacji.

II. Celem Fundacji jest:
1. Wspieranie oraz propagowanie aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

2. Kształtowanie konstruktywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

3. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych, w szczególności tych, które poruszają się przy pomocy psa asystującego.

§ 8
Cele te Fundacja może realizować poprzez:
1. Promowanie możliwości korzystania z pomocy psów asystujących i akcje informacyjne: kampanie, konferencje, warsztaty, lekcje w szkołach/uczelniach/placówkach kształcenia ustawicznego itd.,

2. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do korzystania z pomocy psa asystującego poprzez rehabilitację podstawową: orientację przestrzenną, poradnictwo psychoprofilaktyczne i psychoterapeutyczne, szkolenia z zakresu umiejętności współpracy z psem asystującym,

3. Zakup, lub hodowlę, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów asystujących dla osób niepełnosprawnych,

4. Współpracę z osobami, które pełnią rolę „rodzin zastępczych” wobec psów szkolonych na psy asystujące osobom niepełnosprawnym oraz asystujących psów emerytowanych, poszukiwanie tych „rodzin”,

5. Pomoc prawną, rzecznictwo w sprawach ludzi niepełnosprawnych, w szczególności osób, które poruszają się w asyście psa przewodnika,

6. Przystępowanie do organizacji zrzeszających szkoły psów przewodników oraz utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji,

7. Organizowanie kampanii z wykorzystaniem środków masowego przekazu,

8. Wspieranie i finansowanie organizacji realizujących podobne cele

Opis działalności statutowej:

1. Fundacja „Pies Przewodnik” realizowała swoją działalność zgodnie z przyjętym planem.
2. Zarząd Fundacji pracuje społecznie. Jego posiedzenia odbywały się raz na kwartał. Łącznie odbyło się ich cztery. Poza posiedzeniami członkowie Zarządu pozostawali ze sobą w stałym kontakcie, co pozwalało konsultować bieżące sprawy związane z działalnością Fundacji, a także wyjaśniać wszelkie zaistniałe wątpliwości. Dzięki temu pracę fundacji charakteryzowały duża dynamika oraz dbałość o realizację celów statutowych zgodnie z przyjętą strategią. Podczas posiedzeń Zarządu miało miejsce:

• omówienie bieżącej działalności Fundacji
• omówienie sposobów promocji tej działalności, np. poprzez stronę internetową, obecność w portalach społecznościowych, prowadzenie bloga przybliżającego w sposób humorystyczny pracę psów przewodników, druk ulotek itp.
• ustalenie zasad współpracy z władzami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim z Fundacją „Vis Maior”, Koalicją na rzecz Równych Szans, Federacją Mazowia itd.

III. Działania Fundacji

W okresie sprawozdawczym Fundacja „Pies Przewodnik” zrealizowała następujące działania:

1. Fundacja „Pies przewodnik” nie realizowała żadnych projektówW okresie sprawozdawczym, ponieważ nie otrzymała dofinansowania ze środków publicznych.
2. Udział w pracach legislacyjnych
W dniu 29 października 2013 wolontariusze Fundacji „Pies Przewodnik” wzięli udział w posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrującego wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności z Konstytucją RP oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wg tego przepisu mandat wójta, burmistrza czy prezydenta miasta wygasa w momencie, gdy piastująca go osoba uzyska orzeczenie o niezdolności do pracy. Może to być niebezpiecznym precedensem do ograniczania dostępu do zatrudnienia i pełnienia funkcji publicznych przez osoby z orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Oto dlaczego obecność na tym posiedzeniu wolontariuszy fundacji (osób z dysfunkcją wzroku była tak bardzo istotna. Jednak podczas tego posiedzenia Trybunał Konstytucyjny nie wydał ostatecznego orzeczenia. Kolejną rozprawę zaplanowano bowiem na 23 stycznia 2014r.

3. Członkostwo Fundacji „Pies Przewodnik” w Federacji Mazowia
Na podstawie uchwały zarządu Federacji Mazowia nr 1/06/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. Fundacja „PIES PRZEWODNIK” stała się członkiem federacji.

4. Status Organizacji Pożytku Publicznego
W okresie sprawozdawczym Fundacja „Pies Przewodnik” uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

5. Udział w X jubileuszowym Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych
7 listopada 2014 odbyło się X jubileuszowe Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych, organizowane przez Federację Mazowia i Stowarzyszenie BoRIS. Jego hasło brzmiało: „W Procesie”. Całość podzielona była na III bloki tematyczne – perspektywa, praktyka, potencjał, w ramach których odbyło się 9 różnych sesji.Jednym z uczestników wydarzenia była prezes Fundacji „Pies Przewodnik”, pani Jolanta Kramarz.

6. Udział w konferencji Reha for the Blind in Poland 2013
W dniach 2 i 3 grudnia 2013 Fundacja Szansa dla Niewidomych, wraz z firmą Altix, zorganizowała międzynarodową konferencję REHA FOR THE BLIND IN POLAND- “Świat Dotyku i Dźwięku”.
Jej XI edycja odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,
A tematem przewodnim było “Wykształcenie najlepszym antidotum na dyskryminację niewidomych”.
Wydarzenie miało na celu prezentację różnych form aktywności i rehabilitacji niewidomych, a także wszelkiego rodzaju pomocy i urządzeń przeznaczonych dla tych osób.
Przy stoisku Fundacji „Vis Maior” wolontariusze Fundacji „Pies Przewodnik” rozdawali ulotki oraz informowali licznych zainteresowanych o specyfice szkolenia i pracy psa przewodnika. Mieli oni okazję stwierdzić, że znakomita większość osób przybyłych na konferencję z psami przewodnikami otrzymała swoich czworonożnych pomocników właśnie z Fundacji „Vis Maior” i Fundacji „Pies Przewodnik”.

7. Zajęcia na temat pracy z psem przewodnikiem
24 maja 2014 wiceprezes fundacji – Joanna Witkowska- Fundacji „Pies Przewodnik” przeprowadziła zajęcia dla studentów tyflopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Warsztaty dotyczyły szkolenia psów przewodników, przygotowania ludzi niewidomych pod kątem przyszłej pracy z nimi, procesu przekazywania psów osobom niewidomym, a następnie samej pracy z czworonożnymi pomocnikami. Uczestnicy mieli okazję nie tylko zapoznać się z teorią dotyczącą psów przewodników, lecz także obejrzeli film dotyczący ich pracy oraz przyjrzeli się jej na żywo, ponieważ wolontariuszka Fundacji „Pies Przewodnik” sama porusza się z pomocą czworonoga.

8. „Dzień dziecka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
25 maja 2013, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23 w Warszawie odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. Na młodych obywateli czekało wiele niespodzianek. Mogli m.in. zwiedzić gabinet Pani Rzecznik, nauczyć się łacińskich sentencji związanych z prawem oraz wziąć udział w różnego rodzaju konkursach i zabawach. Niebagatelną atrakcję stanowiło oczywiście stoisko Fundacji „Vis Maior i „Pies Przewodnik”, przy którym bohaterowie dnia mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o psach przewodnikach, obejrzeć różnego rodzaju pomoce przydatne osobom niewidomym, a także na własne oczy zobaczyć, jak widzą osoby słabowidzące z rozmaitymi uszkodzeniami wzroku.
Nie zabrakło też pokazu pracy psa przewodnika. Swoimi umiejętnościami i niesamowitym zgraniem „chwalili się” pani prezes Fundacji „Vis Maior” i „Pies Przewodnik” – Jolanta Kramarz i Red – senior, który zapoczątkował przygodę obu fundacji ze szkoleniem psów.

9. Udział w pikniku „House for Animals”
22 czerwca 2013 pracownicy Fundacji „Vis Maior” oraz wolontariusze Fundacji „Pies Przewodnik” wzięli udział w pikniku HOUSE FOR ANIMALS na plaży w klubie CUD NAD WISŁĄ w Warszawie.
HOUSE FOR ANIMALS to kolejna impreza w ramach projektu „Muzycy Zwierzętom”, organizowana przez Fundację Centrum Pomocy Zwierzętom „TRIP”. Jej celem jest pomoc najbardziej potrzebującym zwierzętom – chorym, bezdomnym, a także tym mało adopcyjnym.
Jedną z atrakcji pikniku był pokaz pracy psów przewodników. I stoisko Fundacji „Vis Maior” oraz Fundacji „Pies Przewodnik”, przy którym uczestnicy mogli dowiedzieć się nie tylko ciekawych rzeczy o psach i pracy z nimi, lecz także usłyszeć o codziennym funkcjonowaniu osób niewidomych.

10. Udział w pikniku profilaktyczno-sportowym „Bielańskie derby”
7 września 2013 r. przedstawiciele Fundacji „Vis Maior” i Fundacji „Pies Przewodnik” wzięli udział w Pikniku Sportowo-Profilaktycznym zorganizowanym przez Urząd Dzielnicy Bielany w Parku Olszyna.
Na imprezę złożyło się wiele różnorodnych atrakcji, przeznaczonych głównie dla dzieci. Na pikniku nie zabrakło stoiska obu naszych fundacji. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy wiele ciekawych informacji o pracy psa przewodnika oraz różnych pomocy wykorzystywanych na co dzień przez osoby z dysfunkcją wzroku. Joanna Witkowska i Radosław Certa, przy głównej scenie, pokazali, jak pracują ich psy. Bryś i Fado dzielnie omijali przeszkody, prowadzili po ścieżce w różne strony i znajdowali miejsca siedzące. Pokaz odbywał się z użyciem mikrofonów bezprzewodowych, więc widzowie mogli usłyszeć komendy wydawane psom przez właścicieli, razem z bardzo ciekawym komentarzem trenerki psów przewodników – Moniki Marcelewicz.
Praca psów, jak zwykle, wzbudziła ogromny podziw i zainteresowanie.

11. Pokaz pracy psów przewodników w ramach akcji Animal Day
12 grudnia 2013 przedstawicielki Fundacji „Pies Przewodnik” – Monika Marcelewicz i Joanna Witkowska – przeprowadziły w auli Szkoły Głównej Handlowej pokaz pracy psa przewodnika.Został on zorganizowany w ramach akcji Niezależnego Zrzeszenia Studentów Animal Day, mającej na celu zbiórkę środków na rzecz schroniska dla zwierząt w Celestynowie.
Liczne grono studentów z uwagą oglądało pracę psa i słuchało ciekawego komentarza Moniki Marcelewicz.

IV. Obecność w mediach
Ponieważ wiedza na temat specyfiki szkolenia i pracy psa przewodnika jest w naszym społeczeństwie znikoma, Fundacja zabiegała o obecność w mediach, by informować tą drogą nie tylko osoby pełnosprawne, ale także te z dysfunkcją wzroku, które wielokrotnie nie mają świadomości, jakie korzyści może im przynieść pomoc psa przewodnika. Wolontariusze Fundacji, m. in. Pani prezes – Jolanta Kramarz – gościli w lokalnym radiu Kampus, radiu Warszawa, a także w ogólnopolskich stacjach Tok FM Plus i w Polskim Radiu.
Ponadto, programy na temat pracy psów przewodników zostały wyemitowane w TVP 2 (program „Reporter Polski”) i TVP Regionalnej (w ramach cyklu „Otwórz oczy”).
Mamy nadzieję, że wszystkie nasze wystąpienia sprawią, iż osoby spotykające niewidomych z psami na ulicy nie będą rozpraszać czworonożnych przewodników, co z kolei znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się, zaś niewidomi – potencjalni właściciele psów – dowiedzą się, jak wielkie korzyści płyną z tej formy rehabilitacji, a tym samym wyzbędą się licznych obaw, stereotypów i nierealnych oczekiwań. Sytuacja taka, w dalszej konsekwencji, wpłynie pozytywnie na rozwój Fundacji, ponieważ więcej osób niewidomych będzie ubiegać się o psa przewodnika.

V. Działalność gospodarcza
1. Szkolenia dotyczące obsługi klientów z dysfunkcją wzroku dla animatorów Centrum Nauki Kopernik
W ramach działalności gospodarczej w czerwcu 2013 roku Fundacja „Pies Przewodnik” przeprowadziła trzy edycje szkolenia dla 45 animatorów Centrum Nauki Kopernik. Warsztaty prowadzone były przez osoby niewidome i słabowidzące przy użyciu aktywnych metod. Uczestnicy mieli okazję nie tylko usłyszeć o tym, jak funkcjonują osoby niewidome, zapoznać się z pomocami, jakich używają, ale także mogli „na własnej skórze” doświadczyć, jak to jest chodzić z białą laską, rozmawiać z kimś bez kontaktu wzrokowego czy wyobrażać sobie opisywany przedmiot, którego się nie widzi.
Animatorzy ćwiczyli również prowadzenie osób niewidomych, wskazywanie im miejsca siedzącego oraz właśnie opisywanie przedmiotów i innych elementów przestrzeni.
Po krótce zapoznali się z problematyką słabego widzenia – z różnymi uszkodzeniami wzroku i ich następstwami funkcjonalnymi. Dowiedzieli się też o istocie pracy z psem przewodnikiem. Na zakończenie szkolenia sami sformułowali listę zasad dobrego, komfortowego i przyjaznego kontaktu z osobami z dysfunkcją wzroku na ulicy.
A oto przykładowy plan zajęć:
1 Przywitanie się i ustalenie zasad współpracy.
2 Rozmowa NT. dotychczasowych doświadczeń z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.
3 Trudności w kontaktach z osobami z dysfunkcją wzroku i sposoby ich pokonywania, Sytuacje, wktórych potrzebują pomocy, Sposoby pomagania im.
4 Pomoc osobom niewidomym poruszającym się z białą laską – Prowadzenie, przejście przez drzwi, wskazanie miejsca siedzącego, poruszanie
się po schodach i w wąskich przejściach.
5 Zasady pracy psa przewodnika oraz nawiązywanie kontaktu z osobą korzystającą z jego pomocy.
6 Ćwiczenie bezwzrokowego wykonywania czynności – możliwość doświadczenia bezwzrokowego
funkcjonowania. i
7 Metody właściwego opisywania otoczenia ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym odnalezienie się w danym miejscu, dostosowanie otoczenia do ich potrzeb.
8 Właściwe sposoby opisywania osobom z dysfunkcją wzroku przedmiotów, ich adaptacja do potrzeb tych osób.
9 Prezentacja różnego rodzaju pomocy ułatwiających osobom niewidomym funkcjonowanie.
10 Podsumowanie i zakończenie warsztatów.
Fundacja uzyskała dochód w wysokości 1800,00 zł.

3. Szkolenie dla pracowników DPS dla niewidomych kobiet w Żułowie
W dniach 12-14 listopada 2014 Fundacja „Pies Przewodnik” przeprowadziła szkolenie dla 20 pracowników DPS w Żułowie, z zakresu: wsparcia mieszkańców z dysfunkcją wzroku, wsparcia mieszkańców z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia odbyły się w 4 8-godzinnych blokach.
Pracownicy DPS mieli możliwość uzyskania zupełnie nowych informacji na temat funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących oraz osób ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną. Brali udział w licznych ćwiczeniach, symulacjach, doświadczeniach – wszystko po to, by jak najdokładniej poczuć i zrozumieć sytuację zdrowotną i społeczną swoich pensjonariuszek. Mieli również okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami, problemami, trudnościami, ale i sukcesami w pracy z niewidomymi mieszkankami Domu.
Uczestnicy ocenili warsztaty bardzo wysoko, podkreślając ich nowatorski i praktyczny charakter.
Fundacja uzyskała dochód w wysokości 3840,00 zł.

4. Zajęcia na temat funkcjonowania osób niewidomych i pracy psa przewodnika w przedszkolu nr 156 w Warszawie
W październiku 2013 Fundacja „Pies Przewodnik” przeprowadziła zajęcia na temat funkcjonowania osób niewidomych i pracy psa przewodnika w przedszkolu nr 156przy ul. Żuromińskiej 2a w Warszawie.
Dzieci miały okazję zapoznać się z pomocami, jakich używają na co dzień osoby niewidome i zobaczyć, jak pracuje pies przewodnik. Odbyło się 2 godziny zajęć dla około 40 dzieci.
Fundacja uzyskała dochód w wysokości 180 zł, jednak należność wpłynęła w styczniu 2014.

5. Współpraca z Zachętą Narodową Galerią Sztuki
W 2013 r. Fundacja „Pies Przewodnik” rozpoczęła współpracę z pracownikami Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Współpraca dotyczyła dostępności stron internetowych i danych elektronicznych. Na styczeń 2014 zostało zaplanowane szkolenie w tym zakresie. Jednak wynagrodzenie za nie w wysokości 1200 zł fundacja otrzymała już w grudniu 2013.

6. Pomoc w dostosowaniu oferty Muzeum Pałac w Wilanowie do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku
Wolontariuszki Fundacji „Pies Przewodnik” – Magdalena Raczyńska i Anna Miętus – w ramach działalności gospodarczej przygotowały scenariusze lekcji muzealnych dostosowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Przeprowadziły również konsultacje nt. wykonania grafiki dotykowej oraz przygotowania innych materiałów wspomagających zwiedzanie muzeum.
Fundacja uzyskała dochód w wysokości 1000 zł.

7. Przygotowanie poradnika dla pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Wolontariusze Fundacji „Pies Przewodnik” – Magdalena Raczyńska i Jacek Zadrożny – przygotowali poradnik dla pracowników szkoły. Obejmował on dostępność stron internetowych dla osób z dysfunkcją wzroku oraz podstawowe zasady savoir vivre wobec tych osób.
Fundacja uzyskała dochód w wysokości 1000,00 zł.

VI. INFORMACJE FINANSOWE

Działalność gospodarcza prowadzona wg wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:
Przedmiot podstawowej działalności przedsiębiorcy – nie określono.
Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:
1) 47, 76, Z, Sprzedaz detaliczna kwiatów, roslin, nasion, nawozów, zywych zwierzat domowych, karmy dla zwierzat domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2) 47, 6, , Sprzedaz detaliczna wyrobów zwiazanych z kultura i rekreacja prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3) 47, 61, Z, Sprzedaz detaliczna ksiazek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4) 47, 62, Z, Sprzedaz detaliczna gazet i artykułów pismiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
5) 47, 63, Z, Sprzedaz detaliczna nagran dzwiekowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
6) 47, 64, Z, Sprzedaz detaliczna sprzetu sportowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
7) 47, 65, Z, Sprzedaz detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
8) 47, 91, Z, Sprzedaz detaliczna prowadzona przez domy sprzedazy wysyłkowej lub internet
9) 47, 99, Z, Pozostała sprzedaz detaliczna prowadzona poza siecia sklepowa, straganami i targowiskami
10) 85, 51, Z, Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajec sportowych i rekreacyjnych
11) 85, 52, Z, Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
12) 85, 59,, Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Informacja o uzyskanych przychodach
a) Przychody z działalności gospodarczej – 620,00 zł.
b) Przychody finansowe – 0,84 zł.
c) Wynik finansowy z działalności gospodarczej wynosi 316,84zł.

d) Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi 100%

Informacja o poniesionych kosztach
a) Poniesione koszty administracyjne – 304,00 zł. w tym:
– usługi obce – 54 zł.
-podatki i opłaty – 250 zł.

b) Wynagrodzenia, premie, nagrody.
W okresie sprawozdawczym nagród i premii nie wypłacano.

c) Udzielone i zaciągnięte pożyczki – W okresie sprawozdawczym nie udzielono ani nie zaciągnięto pożyczek.

d) Zawarte umowy cywilnoprawne – nie zawierano w 2013 r. umów cywilnoprawnych.
e) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: W okresie sprawozdawczym nie zakładano lokat bankowych.

f) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – W okresie sprawozdawczym nie nabyto akcji, udziałów ani obligacji.
g) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz kwoty wydatkowane na to nabycie – W okresie sprawozdawczym nie nabyto nieruchomości.
h) Nabyte pozostałe środki trwałe – W okresie sprawozdawczym nie nabyto pozostałych środków trwałych.
i) Wartość aktywów ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
j) Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek –

VII. Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych – brak
zobowiązań podatkowych

VIII. Zatrudnienie w Fundacji
Fundacja „Pies Przewodnik” w 2013 r. nie zatrudniała żadnych pracowników na umowę o pracę, a jej działalność opierała się na pracy wolontariuszy.

IX. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.

X. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zmieniła siedziby.

XI. W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji przyjął następujące uchwały:
a) Uchwała Zarządu Fundacji „Pies Przewodnik” z dn. 22 stycznia 2013 o realizacji działań fundacji zgodnie z przyjętym planem.
b) Uchwała Zarządu Fundacji „Pies Przewidnik” z dn. 19 sierpnia 2013 o przyjęciu zmian w statucie Fundacji „Pies Przewodnik”.

XII. W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji przyjęła następujące uchwały:
a) Uchwała Rady Fundacji „Pies Przewodnik” nr 1 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za 2012 rok.
b) Uchwała Rady Fundacji nr 2 o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za 2012 rok.

Odpowiedz

Komentarz: