Czy pies przewodnik jest zawsze mile widziany?

Zapraszamy tych spośród Was, którzy korzystają z pomocy psów asystujących, do udziału w projekcie „Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”. Zgłaszajcie przypadki łamania Waszych praw.

Często mówicie nam, że jesteście niemile widziani ze swoimi psami przewodnikami w sklepach, restauracjach, hotelach itp. A to są przypadki naruszania Waszych praw. Napiszcie do nas o swoim konkretnym problemie, a my pomożemy go rozwiązać. Wtedy Wasz głos może przyczynić się do zmiany. Nie musicie stać z założonymi rękami, bo my podpowiadamy, jak działać. Na stronie http://www.monitoringobywatelski.firr.org.pl znajdziecie formularz do wypełnienia.

A co mówi konwencja na temat psów asystujących?

W Artykule 9 konwencja zwraca m.in. uwagę na pomoc, jaką psy asystujące niosą osobom niepełnosprawnym w zakresie ułatwienia dostępu do budynków i innych obiektów publicznych. Natomiast Artykuł 20 traktuje m.in. o umożliwieniu osobom niepełnosprawnym mobilności osobistej i możliwie największej samodzielności  między innymi poprzez:

„ułatwianie dostępu do (…) pomocy i pośrednictwa ze strony zwierząt, w tym poprzez ich udostępnianie po przystępnej cenie”.

Konwencja to zbiór wskazówek dla podpisujących ją Państw, odnoszących się do kierunków, w jakich powinno zmierzać ich ustawodawstwo. Tak więc bezpośrednio nie możemy się na nią powoływać, sprawdzamy jednak, czy jest ona przestrzegana w Polsce.

Nasze polskie prawo jest zgodne z zapisami konwencji, a nawet bardziej szczegółowo wskazuje miejsca, w których można się swobodnie poruszać z psami. Art. 20a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówi, że:

„1. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu:

    1) do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych;

    2) do parków narodowych i rezerwatów przyrody;

    3) na plaże i kąpieliska.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

4. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

5. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może korzystać trener psa szkolonego na psa asystującego na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

6. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy”.

W Fundacji „Pies Przewodnik” chcemy, by prawo wspierało możliwości aktywnego życia osób niepełnosprawnych i żeby jego zapisy były przestrzegane. Jednak bez informacji od Was nasz głos może być zbyt słaby.

Jeśli milczycie na temat problemów w poruszaniu się z psami przewodnikami, to stwarzacie wrażenie, jakby pod tym względem wszystko było w porządku. Czy rzeczywiście tak uważacie? Jeśli nie, to zapraszamy do wypełnienia formularza. A jeśli tak, jeśli zostaliście gdzieś pozytywnie zaskoczeni, to pochwalcie dobrą praktykę.

Projekt realizowany przez Fundację™ Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz z Fundacją „Pies Przewodnik”, finansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Odpowiedz

Komentarz: